CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, February 4, 2023

Hạ viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết lên án “chủ nghĩa xã hội”

 Hạ viện Hoa Kỳ thông qua 

nghị quyết lên án “chủ nghĩa xã hội”


Mặt ngoài của tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ trong một bức ảnh chụp.  (Hình ảnh Sarah Silbiger/Getty)

Mặt ngoài của tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ trong một bức ảnh chụp. (Hình ảnh Sarah Silbiger/Getty)

Bởi Joseph Lord – Ngày 2 tháng 2 năm 2023 Cập nhật: ngày 2 tháng 2 năm 2023

Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 2 đã thông qua dự luật H. Con.  Res. 9, một dự luật “lên án sự khủng khiếp của "chủ nghĩa xã hội ” ..

Dự luật được giới thiệu bởi Dân biểu Maria Salazar (R-Fla.). Nó được thông qua với tỷ lệ phiếu bầu 327–86 của lưỡng đảng. Tất cả các đảng viên Cộng hòa và 109 đảng viên Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật này. 13 đảng viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu có mặt (tức là không bỏ phiếu).

H. CON. RES. 9


CONCURRENT RESOLUTION

Whereas socialist ideology necessitates a concentration of power that has time and time again collapsed into Communist regimes, totalitarian rule, and brutal dictatorships;

Whereas socialism has repeatedly led to famine and mass murders, and the killing of over 100,000,000 people worldwide;

Whereas many of the greatest crimes in history were committed by socialist ideologies, including Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, Pol Pot, Kim Jong Il, Kim Jong Un, Daniel Ortega, Hugo Chavez, and Nicolás Maduro;

Whereas tens of millions died in the Bolshevik Revolution, at least 10,000,000 people were sent to the gulags in the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), and millions more starved in the Terror-Famine (Holodomor) in Ukraine;

Whereas between 15,000,000 and 55,000,000 people starved to death in the wake of famine and devastation caused by the Great Leap Forward in China;

Whereas the socialist experiment in Cambodia led to the killing fields in which over a million people were gruesomely murdered;

Whereas up to 3,500,000 people have starved in North Korea, dividing a land of freedom from a land of destitution;

Whereas the Castro regime in Cuba expropriated the land of Cuban farmers and the businesses of Cuban entrepreneurs, stealing their possessions and their livelihoods, and exiling millions with nothing but the clothes on their backs;

Whereas the implementation of socialism in Venezuela has turned a once-prosperous nation into a failed State with the world’s highest rate of inflation;

Whereas the author of the Declaration of Independence, President Thomas Jefferson, wrote, “To take from one, because it is thought that his own industry and that of his fathers has acquired too much, in order to spare to others, who, or whose fathers have not exercised equal industry and skill, is to violate arbitrarily the first principle of association, the guarantee to every one of a free exercise of his industry, and the fruits acquired by it.”;

Whereas the “Father of the Constitution”, President James Madison, wrote that it “is not a just government, nor is property secure under it, where the property which a man has in his personal safety and personal liberty, is violated by arbitrary seizures of one class of citizens for the service of the rest”; and

Whereas the United States of America was founded on the belief in the sanctity of the individual, to which the collectivistic system of socialism in all of its forms is fundamentally and necessarily opposed: Now, therefore, be it

Resolved by the House of Representatives (the Senate concurring), That Congress denounces socialism in all its forms, and opposes the implementation of socialist policies in the United States of America.

Passed the House of Representatives February 2, 2023.

Attest:

-----------
Clerk.  Xét rằng hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi một sự tập trung quyền lực đã hết lần này đến lần khác sụp đổ vào các chế độ Cộng sản, chế độ độc tài toàn trị và các chế độ độc tài tàn bạo;

 

Xét rằng chủ nghĩa xã hội đã nhiều lần dẫn đến nạn đói và những vụ giết người hàng loạt, giết chết hơn 100.000.000 người trên toàn thế giới;

 

Xét rằng nhiều tội ác lớn nhất trong lịch sử đã được thực hiện bởi các nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa, bao gồm Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Trạch Đông, Fidel Castro, Pol Pot, Kim Jong Il, Kim Jong Un, Daniel Ortega, Hugo Chavez và Nicolás Maduro;

 

Trong khi hàng chục triệu người đã chết trong cuộc Cách mạng Bolshevik, ít nhất 10.000.000 người đã bị gửi đến các trại cải tạo ở Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô), và hàng triệu người khác chết đói trong Nạn đói khủng bố (Holodomor) ở Ukraine;

 

Xét rằng từ 15.000.000 đến 55.000.000 người chết đói sau nạn đói và sự tàn phá do Đại nhảy vọt ở Trung Quốc gây ra;

Xét rằng thử nghiệm xã hội chủ nghĩa ở Campuchia đã dẫn đến những cánh đồng chết chóc, trong đó hơn một triệu người bị sát hại dã man;

Xét rằng có tới 3.500.000 người đã chết đói ở Bắc Triều Tiên, chia cắt vùng đất tự do khỏi vùng đất nghèo khổ;

Xét rằng chế độ Castro ở Cuba đã chiếm đoạt đất đai của nông dân Cuba và cơ sở kinh doanh của các doanh nhân Cuba, cướp tài sản và sinh kế của họ, đồng thời trục xuất hàng triệu người mà không có gì ngoài quần áo trên lưng;

Xét rằng việc thực hiện chủ nghĩa xã hội ở Venezuela đã biến một quốc gia thịnh vượng một thời thành một Nhà nước thất bại với tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới;

Xét rằng tác giả của Tuyên ngôn Độc lập, Tổng thống Thomas Jefferson, đã viết, “Lấy của một người, bởi vì người ta cho rằng nền công nghiệp của chính anh ta và của cha ông anh ta đã thu được quá nhiều, để dành cho những người khác, những người hoặc của những người cha đã không thực hiện công nghiệp và kỹ năng bình đẳng, là vi phạm một cách tùy tiện nguyên tắc đầu tiên của hiệp hội, sự đảm bảo cho mọi người được tự do thực hiện công việc của mình và những thành quả mà công việc đó đạt được.”;

Xét rằng “cha đẻ của Hiến pháp”, Tổng thống James Madison, đã viết rằng “không phải là một chính phủ công bằng, tài sản cũng không được đảm bảo dưới chính quyền đó, nơi mà tài sản mà một người có trong sự an toàn và tự do cá nhân của mình, bị xâm phạm bởi sự tịch thu tùy tiện của một hạng công dân để phục vụ những người còn lại”; và

Xét rằng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được thành lập dựa trên niềm tin vào sự thiêng liêng của cá nhân, mà hệ thống tập thể của chủ nghĩa xã hội dưới mọi hình thức phản đối một cách cơ bản và tất yếu: Bây giờ, do đó, hãy là nó

Nghị quyết của Hạ viện (Thượng viện đồng tình), Quốc hội đó tố cáo chủ nghĩa xã hội dưới mọi hình thức và phản đối việc thực hiện các chính sách xã hội chủ nghĩa ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 

Thông qua Hạ viện ngày 2 tháng 2 năm 2023.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website