CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, August 8, 2022

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT LÀ ÂM MƯU BOLSHEVIK HÓA NỀN TẢNG CƠ SỞ CỦA VIỆT NAM!

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT LÀ ÂM MƯU BOLSHEVIK HÓA NỀN TẢNG CƠ SỞ CỦA VIỆT NAM!
Cuộc chiến gọi là “chống thực dân Pháp” bắt nguồn từ âm mưu của tên nhân viên KGB ăn lương của Nga Xô là Hồ Chí Minh, với những mục tiêu đã nêu ở những bài bình luận của Chính Khí Việt từ nhiều số trước.

Cuộc chiến tranh đó đáng ra có thể giải quyết bằng phương cách khác.  Nhưng như thế chỉ có lợi cho Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam, chứ không thể đạt được kế hoạch nhuộm đỏ ba nước trên bán đảo Đông Dương như đường lối bành trướng của Nga Xô và sau này thêm Tàu đại hán bành trướng!

Lòng tham không đáy của thực dân Pháp đã khiến chúng hỉ hả  đưa đầu vào cái thòng lọng của tên KGB Hồ Chí Minh!

Chiến tranh thế giới lần thứ II kết thúc.  Thời vàng son của thực dân Pháp đã chấm dứt. Chúng mau chóng quên cuôc sống của nhân dân Pháp dưới gót Phát Xít Hitler mà chỉ vài năm thôi đã biết bao nhiêu máu và nước mắt đã đổ ra.   Cho nên chúng không biết rằng Nhân Dân Việt Nam đã phải chịu đựng sự đô hộ tàn bào của chúng trong gần một trăm năm. Chúng đã bóc lột tận xương tủy người dân Việt Nam mà chúng còn thực thi chính sách thoái hóa giòng giống Việt Nam bằng cách cưỡng ép phải uống rượu pha cồn!!! Chúng đã nhục mạ nhân dân Việt Nam là “an nam bẩn thỉu” (sale annamite)! Nhưng, đứng trước Phát Xít Đức, thống chế Petain của Pháp cũng như không ít người trong mọi tầng lớp nhân dân Pháp đã ươn hèn như thế nào.  Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi nỗi nhục đó, chúng đã chóng quên để hăm hở vượt đại dương tiếp tục hành động cướp của giết người đối với nhân dân và đất nước Việt Nam!

Sự quay lại Việt Nam của thực dân Pháp chứng tỏ nhãn quan chính trị của giới chính khách Pháp lúc đó rất thiển cận và ngu xuẩn.  Nó là vết nhơ không bao giờ phai trong lịch sử của một đất nước đã mở đầu cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản; một đất nước với những nhân tài tầm cỡ toàn cầu như: Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Victor Hugo, Denis Diderot, Honoré de Balzac, Stendhal, Molière, Pierre-Auguste Renoir, Oscar-Claude Monet, Alfred de Musset, Verlaine…

Nhưng đối với nhân dân và đất nước Việt Nam thì sự quay lại của thực dân Pháp đã tạo cơ hội cho chủ nghĩa thực dân đỏ bén rễ, nảy mầm và lan như cỏ dại trong bờ cõi của ba nước ở Đông Dương.  Sự tàn phá của nó phải nói là các loại xâm lược, thực dân, phát xít gộp lại cũng không bằng 1 phần ngàn !!! Dù sau này Pháp “liên minh” với những người Việt Nam không cộng sản, nhưng cũng chẳng nên trò trống gì vì Pháp vẫn giành tay cương làm cho Người Việt Nam khó nhận ra được tên KGB Hồ Chí Minh dựa vào việc đó để lèo lái cuộc chiến tranh của Chính Phủ Liên Hiệp chống Pháp vì quyền lợi của nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam, thành sự lợi dụng sức mạnh của nhân dân Việt Nam cướp Đông Dương từ thực dân Pháp cho Nga Xô và Tàu Mao!!!

Cho nên, không để cho nhân dân Việt Nam kịp tỉnh cơn mê chạy theo cái bánh vẽ “chống thực dân Pháp”, tên KGB Hồ Chí Minh vội cho ra công khai tập đoàn VGCS Đông Dương trong cái lốt mới là “Đảng Lao Động Việt Nam” (1951).  Từ đó chúng quyết tâm thực thi cái gọi là cải cách ruộng đất.

MỤC TIÊU CỦA CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT LÀ GÌ?

Vấn đề cải cách điền địa là một chính sách tất yếu để làm  cho nhân dân no đủ, hạnh phúc.
Việt Nam là một nước nông nghiệp.  Cho nên hữu sản hóa cho nông dân thì mới có cơ sở xây dựng và phát triển mọi hoạt động khác của xã hội Việt Nam.

Sau 1954, với nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng HòaTổng Thống Ngô Đình Diệm đã thực thi cải cách điền địa nhằm vào mục tiêu như thượng dẫn. Nông dân Việt Nam Cộng Hòa đã được làm chủ ruộng đất. Quyền làm chủ đó được luật pháp Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ.
Chỉ riêng thành qủa cụ thể của cải cách điền địa, dân no ấm mà không có máu đổ xương rơi, đã là một bằng chứng hùng hồn rằngTỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM LÀ MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO CỦA VIỆT NAM YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN.


Ngược lại đối với tập đoàn VGCS Đông Dương cũng như tên KGB Hồ Chí Minh chưa bao giờ chúng có khái niệm yêu nước Việt Nam trong suy nghĩ và hành động.  Vì chúng là công cụ của thực dân đỏ Leninist Nga Xô, được thành lập để xâm lược Việt Nam và hai nước Lào, Cam Bốt!
Vì thế cải cách ruộng đất của tên KGB Hồ Chí Minh và tập đoàn VGCS hoàn toàn ngược nhau về mục tiêu và cách thức tiến hành so với cải cách điền địa của Tổng Thống Ngô Đình Diệm nền Đệ Nhất VNCH.


1/ Bộ máy nhà nước Việt Nam trong suốt cuộc chiến 9 năm bị tên KGB Hồ Chí Minh lèo lái nhờ chiếm được độc quyền quản lý và sử dụng lực lượng vũ trang. Nhưng khi sức mạnh của chúng chỉ dựa vào phương pháp lừa đảo chính trị của tập đoàn Việt Gian cho Nga Tàu thì không thể nào không bị lộ diện theo thời gian.  Sức mạnh của Nhân Dân Việt Nam quan yếu là dựa vào nông dân, hay nói cách khác là dựa vào BỐN TẦNG LỚP RƯỜNG CỘT của Đất Nước mà cuộc Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh được lệnh phải đào tận gốc trốc tận rễ!

Cho nên cái lực lượng vũ trang với cái khung đảng viên VGCS chỉ do bị lừa đảo bằng cái mồi “vào đảng để đánh Pháp”  là đại bộ phận nhân sự, chứ lúc đó chưa hề có khái niệm xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng chuyên chính vô sản. Vì thế nếu thực dân Pháp không còn nữa thì người dân sẽ tỉnh táo để biết mạng sống của mình đang phục vụ cho ai.  Cho nên tên KGB Hồ Chí Minh phải làm cái mà -, trước khi Pháp rút đi-  là phải nhanh chóng thanh lọc hàng ngũ trong nội bộ Đảng VGCS từ lực lượng vũ trang cho đến cơ sở tổ chức ở thôn xã.  Nghĩa là loại bỏ người yêu nước  để chỉ còn lại những thành phần  lưu manh nông thôn và thành thị, sẵn sàng chấp nhận thân phận việt gian! Nhất là vấn đề nông thôn Việt Nam với số đảng viên ở đó hầu hết là gốc địa phương, đã nhiều đời “tối lửa tắt đèn có nhau”, chưa kể đến dòng họ xa gần giây mơ rễ má cũng như  gắn bó với nhau qua tập tục và sinh hoạt tâm linh.  Họ có tinh thần chống xâm lược. Họ gia nhập VGCS vì cái mồi “chống thực dân Pháp”.  Qua cuộc chiến chống thực dân Pháp, họ có uy tín trong nhân dân nên việc tập hợp nhân dân để chống mọi loại xâm lược là điều chắc chắn.

Đấy chính là những trái bom nổ chậm trong lòng chế độ do tên KGB Hồ Chí Minh dẫn giắt!

2/ Để bolshevik hóa toàn đảng VGCS, NGHĨA LÀ THANH LỌC TRỌN VẸN, KHÔNG CÒN NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC NÀO Ở TRONG ĐẢNG VGCS,  CHO NÊN TÊN KGB HỒ CHÍ MINH ĐÃ CHO THỰC THI:

a)     Khẩu hiệu của cải cách ruộng đất là “người cày có RUỘNG”, nghĩa là cho người nông dân làm CHỦ ruộng đất chứ không phải cày thuê, cuốc mướn như “người cày có RUỘNG ( để) CÀY.  Đấy là cái mồi câu cho nông dân Việt nam chui vào thòng lọng của thực dân đỏ!

b)    Để đạt được mục tiêu lừa đảo đó, tên KGB Hồ Chí Minh đưa ra phương thức thực thi cải cách ruộng đất là: “dựa vào bần cố nông, đoàn kết với trung nông và liên với phú nông lớp dưới,kiên quyết đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ, phú nông cường hào, ác bá” (xin lưu ý cụm chữ “cường hào ác bá”)

Đặc biệt là tên KGB Hồ Chí Minh cũng đưa ra khái niệm “địa chủ kháng chiến” được chiếu cố như cho hiến ruộng đất.  Đó là trò lưu manh để làm yên lòng những đại địa chủ mà phần lớn còn  kiêm đại công thương gia và cũng là đảng viên Đảng Dân Chủ Việt Nam, như kiểu bà địa chủ Nguyễn Thị Năm, có hai con là trung đoàn trưởng hai trung đoàn trong đại đoàn chủ lực 308!

c)     Điều đáng chú ý đặc biệt là tiến hành cải cách ruộng đất ở cơ sở từ thôn, xóm tới làng xã phải:

-Chỉ lựa chọn bần cố nông chưa phải đảng viên VGCS;

-Sau khi chọn được rồi, tức là trong danh xưng “RỄ”, thì tổ chức kết nạp “RỄ” vào đảng VGCS. Tụi “RỂ” này phải trực tiếp nắm đội ngũ công an, dân quân và du kích địa phương, cũng như tiến hành ngay việc lựa chọn kết nạp đoàn viên thanh niên lao động Hồ Chí Minh (hậu thân của thanh niên cứu quốc, và là tiền thân của Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh hiện nay mà  tên Nguyễn Minh Triết, con trai út của tên đại VGCS Nguyễn Tấn Dũng được chỉ định làm thường vụ ban chấp hành trung ương đoàn).

-Chỉ tiêu do tên KGB Hồ Chí Minh quy định cho mỗi xã phải TRUY CHO ĐỦ TỐI THIỂU LÀ 5% HỘ NÔNG DÂN VÀO LOẠI PHẢI “TIÊU TRỪ BẰNG TỬ HÌNH HAY” PHÁT LƯU HOẶC TÙ CHUNG THÂN KHỔ SAI. NẾU KHÔNG TRUY ĐỦ CHỈ TIÊU 5% THÌ PHẢI LÀM LẠI TỪ KHÂU ĐẦU, NGHĨA LÀ “BA CÙNG ĐỂ BẮT RỄ”.    NẾU VẪN CHƯA ĐƯỢC THÌ ĐỘI CẢI CÁCH BỊ THAY ĐỔI NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH, CÓ KHI CÒN BỊ KỶ LUẬT TỚI MỨC BỊ KẾT TỘI LÀ “LẬP TRƯỜNG VÔ SẢN LUNG LAY, BAO CHE CHO GIAI CẤP BÓC LỘT”.  Với cái tội danh đó thì chỉ có  đi tù mút chỉ  và sự nghiệp VGCS bị chấm hết!

BAO CHE VÀ CHẠY TỘI ÁC CHO ĐẠI TỘI ĐỒ HỒ CHÍ MINH
TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT


3/ Cái gọi là cải cách ruộng đất ở Việt Nam do tên đai việt gian cộng sản ăn lương của KGB là Hồ Chí Minh chỉ đạo đã được, không chỉ lũ bút nô và sử nô VGCS ra công tung hỏa mù, mà còn có không ít lũ trí thức  người nước ngoài dùng bút mực để xóa bớt những tội ác “trời không dung đất không tha” của  VGCS đối với Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam nói chung, với nông dân Miền Bắc Việt Nam nói riêng.

Thí dụ như cây bút William J. Duiker đã cho rằng vấn đề bạo lực trong cải cách ruộng đất là “hậu quả của những hành động này, nhiều khi rất bi thảm, nhưng có thể nhìn nhận như những ’sản phẩm phụ’ không thể tránh khỏi của bất cứ cuộc cách mạng nào (tương tự như làn sóng tàn sát giới giáo  của người dân Pháp trong cuộc cách mạng Pháp 1879)".  (William J. Duiker: “Ho Chi Minh: A Life”, trang 152).

Nhận xét trên của William J. Duiker chứng tỏ cây bút này cũng không tiêu hóa được thông tin.  Vì viết về Hồ Chí Minh thì tối thiểu cũng phải đọc bức thư năm 1929 của nó gởi cho Nga Xô để hiểu rõ mục đích của Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 (XEM PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO)  Như thế mới hiểu tại sao không thể coi bạo lực trong cải cách ruộng đất là “sản phẩm phụ” không thể tránh khỏi?!

Nên nhớ rằng Cách Mạng Pháp 1879 là của những người chưa có chính quyền trong tay cho nên họ làm bạo lực cách mạng để lật đổ cái chính quyền của vua chúa và giới tăng lữ. Còn cải cách ruộng đất (1953-1956) được tiến hành khi tập đoàn VGCS  với tên đại tội đồ Hồ Chí Minh đã làm chủ bộ máy nhà nước Việt Nam từ 1946 với toàn bộ lực lượng vũ trang, công an lại còn có cả hội nông dân cứu quốc vân vân… Đồng thời năm 1951 tập đoàn VGCS Đông Dương tái xuất hiện với danh xưng mới là “Đảng Lao Động Việt Nam”.  Chúng đã thông qua đường lối cải cách ruộng đất.  Tên KGB Hồ Chí Minh đã sử dụng tên tay sai Bùi Bằng Đoàn để nhân danh Quốc Hội, và trong tháng 12, 1953, đã cho thông qua dự luật cải cách ruộng đất 197/HL, và ngày 19 tháng 12, 1953, với tư cách chủ tịch Chính Phủ tên KGB Hồ Chí Minh đã phê thuận và ký lệnh chính thức ban hành.

Như vậy là có “luật cải cách ruộng đất”, có lập ra ban chỉ đạo, có cơ quan thực thi và tuyển chọn gần 50 ngàn cán bộ được học tập về luật cải cách ruộng đất, củng cố lập trường chính trị để phân định rõ ràng “bạn, thù, ta” rồi biên chế thành Đoàn, Đội, Tổ.  Tất cả đều có chuẩn bị, có lãnh đạo chứ không phải “bát nháo, tự phát” như Cách Mạng 1879 của Pháp!?

Tại sao nền Đệ Nhất VNCH với Tổng Thống Ngô Đình Diệm  cũng làm cải cách điền địa mà người nông dân Việt Nam Cộng Hòa được no ấm, đâu cần phải đấu tố, tử hình, tịch thu tài sản và phát lưu??? William J. Duiker và những bút hữu nghĩ sao mà không đem sự việc này ra so sánh?!  Phải chăng vì sợ người dân Việt Nam cả hai miền biết được rằng Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một LÃNH TỤ YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN còn tên đại tội đồ Hồ Chí Minh là một tên việt gian buôn dân, bán nước???!!!

1/ Một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của cải cách ruộng đất  do tên đại việt gian Hồ Chí Minh chỉ đạo là phải bolsevik toàn đảng Đông Dương như hắn đã hứa với mẫu quốc Nga Xô của hắn và chấp nhận học tập cố vấn của Tàu Mao chỉ dùng để che cái tội ác của bản thân hắn nhằm bán cái cho lũ  cố vấn.  Đại tội đồ Hồ Chí Minh hứa với mẫu quốc Nga Xô từ 1929, còn cố vấn Tàu Mao mãi tận 1950, sau khi Mao và đảng cộng sản của hắn làm chủ hoàn toàn lục địa, mới qua dạy dỗ Hồ và tập đoàn VGCS!?

Vì thế song song với cải cách ruộng đất là chấn chỉnh tổ chức. Có nghĩa là loại bỏ những đảng viên bị lừa bằng cái mồi “vào đảng để chống pháp”  để được "quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh”  thì phải vội vàng kết nạp ngay lũ lưu manh nông thôn và thành thị, dùng chúng để tiêu diệt những đảng viên yêu nước.  Kể từ đó trong nội bộ đảng viên VGCS chỉ còn có lũ đầu hàng, cơ hội, và lũ lưu manh nông thôn và thành thị. Ngoài ra mục tiêu cải cách ruộng đất cũng nhằm tiêu diệt những cá nhân không cộng sản, thân nhân của những đảng viên của các đảng phái khác, các vị lãnh đạo tinh thần và đặc biệt chặt gốc rễ của Đảng Dân Chủ Việt Nam để khi chiếm được thành thị sẽ dễ dàng loại bỏ Đảng Dân Chủ Việt Nam, chỉ tồn tại trong vai trò bù nhìn dân chủ nhằm lừa đảo quốc tế và nhân dân Việt Nam ở những vùng mà VGCS chưa quản lý được.Tên KGB Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho đại VGCS Lê Văn Lương, với tư cách trưởng ban tổ chức trung ương và thường trực ban bí thư, ngày 22 tháng 5, 1954 đã ký thông tri  có những đoạn như sau:“Ban thường trực ủy ban cải cách trung ương phụ trách giải quyết công việc hằng ngày gồm một số đồng chí trung ương (tức  cộng sản). Như vậy rất tiện cho trung ương dùng danh nghĩa công khai để chỉ đạo công tác phát động giảm tô và cải cách ruộng đất.”Phải coi những chỉ thị thông tri ấy  như của trung ương Đảng và phải chấp hành nghiêm chỉnh.”“Những vấn đề thuộc về nội bộ Đảng hoặc cần giữ bí mật không tiện dùng danh nghĩa công khaitrung ương (tức cộng sản) sẽ gởi cho các Liên khu ủy, Tỉnh ủy và Đoàn uỷ, và các Liên khu ủy, Tỉnh ủy và Đoàn  ủy cũng báo cáo trực tiếp lên trung ương (tức cộng sản) những vấn đề thuộc nội bộ”.  (Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 15, trang 113. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội. 2001)Đấy là bằng chứng việc tên KGB Hồ Chí Minh bí mật cho lệnh thanh lọc đảng của chúng để chỉ còn đảng viên trung thành làm nhiệm vụ việt gian cho Nga Tàu!!! Và qua cải cách ruộng đất để thủ tiêu những cá nhân không cộng sản khác, dù họ chẳng có ruộng đất gì, thì chúng quy cho họ thành cường hào ác bá!!!5/ Nạn nhân của đảng viên KGB Hồ Chí Minh bị thanh lọc qua cải cách ruộng đất ở vào con số 266 ngàn, với cách tính của Chính Khí Việt dựa vào những tài liệu dưới đây:a)     Tài liệu của VGCS về Đại hội 2, 1951 của chúng cho biết là có 766 ngàn 349 đảng viên.b)    Tài liệi về Đại hội 3 VGCS, 1960, số đảng viên chỉ còn lại có 500 ngàn.  Như vậy sai số là 266 ngàn 349 đảng viên đã bị chết hoặc bị thanh lọc.Có thể trong số đó có những người chết vì chiến tranh, nhưng không có thống kê chính thức. Cũng như suốt 9 năm (từ 1951-1960) chúng luôn luôn kết nạp đảng viên mới, thí dụ như lớp đảng viên được kết nạp vào mùa xuân năm 1960 có tên là “lớp đảng viên Hồ Chí Minh”.  Cũng như khi thanh lọc qua cải cách ruộng đất, chúng vẫn tiếp tục kết nạp lũ “RỄ”  và gần như toàn bộ lưu manh làng xã.c)     Cho nên không thể thống kê cụ thể số nạn nhân của cải cách ruộng đất. Chỉ có thể căn cứ vào con số đảng viên thiếu hụt từ nhiệm kỳ đảng VGCS lần 2, 1951 cho tới lần đại hội 3, 1960 thì có thể khá thích hợp với tài liệu do chính lũ VGCS đưa ra, thống kê về sự tăng hoặc giảm của số lượng đảng viên. Như thế có nghĩa là con số 266 ngàn 349 đảng viên bị thanh lọc là có cơ sở vững chắc nhất.  Đấy là chưa kể những người không là đảng viên như họ bị liệt các tội địa chủ, phú nông, cường hào ác bá, việt gian, nhân viên phòng nhì của Pháp, người hợp tác với chính quyền Bảo Đại. Nếu kể cả thân nhân con cái những người đó, kể cả thân nhân con cái của đảng viên bị thanh lọc, cứ giả dụ là 4 người trong một hộ như vậy thì con số đã trên 1 triệu.  Nếu kể cả những người thân nhân chỉ là dòng họ bị liên quan, thì con số phải là trên dưới 2 triệu!!! Và cũng nên nhớ rằng, bị thúc ép bởi cái sự giữ bí mật trong chỉ đạo của chính tập đoàn VGCS theo thông tri mà đại việt gian Lê Văn Lương đã ký, cho nên rất nhiều nơi tỉ lệ bị đàn áp, tiêu diệt là 5,68% (so với chỉ tiêu của đại việt gian KGB Hồ Chí Minh là 5%)!Cải cách ruộng đất ở Miền Bắc Việt Nam lúc đó, nông dân có khoảng 14 triệu nhân khẩu.d)    Điều đáng lưu ý là các ngòi bút nước ngoài không biết căn cứ vào đâu mà đẻ ra con số nạn nhân cao nhất là 50 ngàn và thấp nhất là 15 ngàn.  Riêng tên đặc công đỏ Bùi Tín đưa ra con số 10 ngàn, còn tên việt gian thờ Nga là Vũ Thư Hiên thì hạ xuống chỉ còn có khoảng 5 ngàn!!!???


TÊN KGB HỒ CHÍ MINH KỂ ƠNCải cách ruộng đất và sửa sai cải cách ruộng đất thực ra chỉ là một đòn phép lưu manh của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh:a)     Mục đích của cải cách ruộng đất như Chính Khí Việt đã thượng dẫn tài liệu để chứng minh có cơ sở hẳn hoi, qua tài liệu của chính VGCS .b)    Còn sửa sai, Chính Khí Việt cũng xin dẫn chứng để cho thấy đó chỉ là một đòn lưu manh của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh nhằm thanh toán những vị trí cao cấp nhất, quan trọng nhất trong nội bộ VGCS, để có thể đưa được đàn em thân tín ngồi vào chỗ đó.  Nhưng vẫn lưu nhiệm lũ bị thiếu tin cậy ở vị trí cao.  Đó là cách thức làm từ trung ương đến cơ sở luôn luôn có hai nhóm kình chống nhau. Vì thế đại tội đồ Hồ Chí Minh không sợ bị đảo chánh.  Cụ thể là:-         Lấy cớ sửa sai thì mới có lý do chính đáng để gạt Trường Chinh ra khỏi chức Tổng bí thư; gại Hoàng Quốc Việt ra khỏi Bộ chính trị; gạt Lê Văn Lương ra khỏi cái ghế trưởng ban tổ chức trung ương, Ủy viên dự khuyết bộ chính trị.  Để từ đó  hắn GIỚI THIỆU Lê Duẩn là Bí thư thứ nhất và Lê Đức Thọ từ Phó ban tổ chức trung ương, dưới trướng của Lê Văn Lương được đưa lên thành Trưởng ban, nghĩa là đảo ngược khiến Lê Văn Lương phải ở dưới trướng Lê Đức Thọ.  Đồng thời Trường Chinh cũng bị tước việc chỉ đạo ủy ban tuyên giáo trung ương để cho Tố Hữu giữ chức Trưởng ban tuyên giáo trung ương.Thế là hai bên tự KIỀM CHẾ NHAU. Còn ở địa phương cơ sở cho đến tận làng xã cũng chia thành hai phe, phe tố láo và phe nạn nhân được phục hồi nhờ sửa sai cũng căm thù nhau và bọn chúng tự theo dõi nhau khiến không thể có sự đồng tâm nếu như quyền lợi của địa phương bị chủ nghĩa thực dân đỏ tước đoạt! -         Cũng từ sửa sai mà đại tội đồ Hồ Chí Minh xóa bỏ Bộ Tư Pháp, cai trị bằng sắc lệnh: mà chỉ hắn mới có quyền ký sắc lệnh vì là Chủ Tịch nước!Đồng thời cũng qua cải cách ruộng đất và sửa sai. đại tội đồ Hồ Chí Minh đã nhận diện được với bằng chứng cụ thể  những cá nhân dám cãi lại hắn, từ đó mà loại bỏ. Thí dụ như LS Nguyễn Mạnh Tường; Bộ Trưởng Tư Pháp Vũ Đình Hoè (đảng viên đảng Dân Chủ Việt Nam); Hoàng Văn Đức (đảng viên đảng dân Chủ Việt Nam); Thứ trưởng Bô văn hóa Đỗ Đức Dục (đảng viên đảng Dân chủ Việt Nam) và vân vân… Và còn những người khác trong tầng lớp văn nghệ sĩ, trí thức để cho hắn có cớ tiến hành cái gọi là Cách mạng văn hóa tư tưởng song song với việc  cải tạo hai đảng Dân Chủ Việt Nam và Xã Hội Việt Nam bằng cách đưa những tên đầu hàng vào nằm vùng để lãnh đạo hai đảng “bạn” đó với quy định rất rõ ràng là: Phải để một chi bộ VGCS chính thức trong lòng đảng “bạn” để lãnh đạo và không được phép kết nạp đảng viên mới mà cũng không được phép ra khỏi đảng để tiện việc quản lý nhân sự.Từ đó mới có kế hoạch để thực thi  cải tạo tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Và con đường tiếp theo là hợp tác hóa cả nông thôn và thành thị.  Nghĩa là vô sản hóa toàn dân để từ đó bolsevik hóa toàn dân nhằm tiến hành thuận lợi mở cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam Cộng Hòa  Lào và Cam Bốt.Nếu quả rằng đại tội đồ Hồ Chí Minh cho sửa sai thì tại sao những người có công phát hiện sai lầm trong cải cách ruộng đất đều bị trừng phạt cho đến chết? Còn những kẻ bị quy là gây ra sự sai lầm đó thì chỉ bị hoán vị cái ghế ngồi nhưng vẫn giữ  những chức vụ chủ chốt.  Đặc biệt là chưa bao giờ chúng dám mở một phiên tòa để xét xử công khai những tội giết người man rợ mà nạn nhân có thể nói rằng hầu hết là những người đã có công lớn trong cuộc chiến tranh 9 năm làm cho tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh đã giữ vững được vai trò nắm bộ máy nhà nước phía Bắc Việt Nam.  Nếu lại xem xét tới lá thư viết ngày 18 tháng  8, 1956 của đại tội đồ Hồ Chí Minh gởi cho “đồng bào nông thôn”, thì thấy rằng chả làm gì có chuyện sai lầm trong cải cách ruộng đất mà hắn còn cao giọng kể công với nông dân nói riêng và toàn dân nói chung.  Đó là:Nói về cải cách ruộng đất, đại tội đồ Hồ Chí Minh khẳng định đấy là “MỘT THẮNG LỢI VÔ CÙNG TO LỚN”.  Thắng lợi to lớn đó là nhờ: “đảng và chính phủ ta có chính sách đúng đắn”!!!???Chính Khí Việt thắc mắc: đã tự bốc thơm là ĐÚNG ĐẮN  thì làm gì có chuyện SAI LẦM???


Vì vậy chỉ có thể kết luận rằng SAI LẦM của cải cách ruộng đất là được hoạch định để thực hiện trọn vẹn việc bolsevik hóa toàn dân và củng cố chính quyền chuyên chính lưu manh của đại tội đồ Hồ Chí Minh, một tên VIỆT GIAN THỜ NGA VÀ TÀU!!!Chính Khí Việt

Ngày 03 Tháng 04, 2014

Tài Liệu Tham Khảo:

Hai bức thư Hồ Chí Minh gửi Stalin về cải cách ruộng đất
 

HCM và đảng Việt gian cộng sản luôn luôn ngoác mồm hô hoán là họ thực hiện cuộc kháng chiến "thần thánh" chống Pháp 1946-1954 để giành độc lập cho VN. Nhưng thử hỏi điều này có đúng hay không, khi vào năm 1952 tức là chỉ 6 năm sau ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, và 2 năm trước ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, thì HCM đã gửi thư xin chỉ thị của Stalin về Cải Cách Ruộng Đất. Thế là thế nào?

Bức thư thứ 2

ccrd1.jpg

Tạm dịch:

Đồng chí Stalin thân mến:

Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San. Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.

Gửi lời chào cộng sản.

Hồ Chí Minh, 31/10/1952

Bức thư thứ 1

ccrd2.jpg

ccrd3.jpg

Tạm dịch:

Đồng chí Stalin kính mến

Tôi đã bắt đầu soạn thảo đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.

Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.

1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm hiểu thực trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao tiếp với nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.

2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ văn hóa lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có người chưa phải là Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đề này chứ.

3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh ( thuốc sốt rét-thanhnam) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn trong nửa năm

4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau

(a) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu pháo.
(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
(c) 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu

Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.

Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và lời chúc túc đẹp nhất

Hồ Chí Minh
30-10-1952
đã kí

Nguồn: Cục lưu trữ quốc gia Nga:
http://www.rusarchives.ru/evants/exh...tnam1/22.shtml

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website