CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, December 12, 2020

TRUYỀN THÔNG THỔ TẢ FAKE NEWS BBC - BAN TIẾNG VIỆT (BÀI 3) NGỰA CHIẾN VÀ NGỰA ĐUA

 NGỰA CHIẾN  NGỰA ĐUA

(BÀI 3) 


 

5/ Sở dĩ có lá thư của  Hồ đại việt gian gởi cho Nga Xô năm 1929 là vì bọn VGCS đã kết thúc của cái gọi là “Hội Nghị Trù Bị Toàn Quốc Đại biểu đại hội”, diễn ra vào ngày 23-01-1929.

Chính Khí Việt xin phép được tóm tắt giới thiệu một số nội dung hoàn toàn  Việt Gian của tập đoàn csVN, qua những điều được chúng khẳng định và có in trong “Văn Kiện Đảng Toàn Tập” của chúng, do nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội -2001 xuất bản.

Tuy trong toàn tập nhiều nội dung đã bị cắt xén,  sửa chữa hoặc thêm thắt, nhưng chúng vẫn để lọt lại rất nhiều điều giúp chúng ta khẳng định được Đảng csVN chính là một tập đoàn việt gian, công cụ của Nga Xô, do chính chúng tự lột mặt. Bộ toàn tập này được khởi in lần đầu từ năm 2001.  Nhưng nay, khi chúng tái bản lần 2, chúng đã sữa chữa, cắt xén rất nhiều những văn kiện nghị quyết quan trọng gây bất lợi cho chúng. 

Có điều số lượng những quyển trong toàn tập nhiều như một bộ tự điển Bách khoa.  Cho nên phải mất rất nhiều công sức nghiên cứu với tinh thần trách nhiệm cao đối với bạn đọc.  Vì thế  Chính Khí Việt mới -xin phép được-  giới thiệu nội dung quan trọng của nó nằm ở trang nào trong tập mấy của Bộ Toàn Tập này (đã ra tới tập thứ 59), để quý bạn đọc tiết kiệm được nhiều thời gian.

·        Trong tập 1 của toàn tập, trang 91, VGCS  đã đưa ra “Kế hoạch chui vào các đảng phái khác”.

·        Cũng trong tập 1, trang 99, chúng đưa ra khẩu hiệu: “dựng chính quyền độc tài của thợ thuyền, dân cày và lính”.

·        Ở tập 1, trang 129, chúng tiếp tục chỉ thị “chấp nhận sự chỉ huy của Quốc tế Cộng Sản” (tức Bộ thuộc địa của Nga Xô).

·        Tập 1, trang 131, chúng có chủ trương “Ngăn trở các đảng phái khác nhất là Việt Nam Quốc Dân Đảng”

·        Tập 1, trang 225, chúng khẳng định: “NƯỚC NGA LÀ TỔ QUỐC CỦA CHÚNG TA…”

·        Tập 1, trang 450, chúng đề cập tới vấn đề: “Bảo vệ Liên Xô là một nội dung tuyên truyền”

·        Tập 1, trang 453, chúng khẳng định: “Thanh lọc tất cả các phần tử Quốc gia còn lại…”

·        Tập 2, trang 8, chúng khẳng định: “Trách nhiệm của đảng viên là thi hành chính sách của đảng và Quốc tế Cộng Sản” (tức Bộ thuộc địa Nga Xô)

·        Tập 2, trang 11-12, chúng ghi rõ: “Chính cương, sách lược, điều lệ đều do Quốc Tế Cộng Sản (tức Bộ thuộc địa Nga Xô) soạn thảo”.

·        Tập 2, trang 113, chúng tuyên bố: “phải Bolshevick hoá toàn đảng”

·        Tập 2, trang 125, chúng khẳng định: “Đại hội đảng phải được Quốc Tế Cộng Sản (tức Bộ thuộc địa Nga Xô) đồng ý”.

·        Tập 2, trang 282, “Thư của Ban Phương Đông gởi Đảng Cộng Sản Đông Dương có căn dặn việc phải lợi dụng các tổ chức hợp pháp

·        Tập 2, các trang 298, 301, 302, 303, 310 đều căn dặn phải “chống Quốc Gia Cách Mạng”.

Chỉ giới thiệu sơ qua như vậy Chính Khí Việt tin rằng, bất kể một người nào nếu không phải loại bất lương hoặc mù trí tuệ thì từng ấy đã đủ chứng cớ để khẳng định tập đoàn csVN, từ khi được Nga Xô cho ra đời cho đến nay là 2018, dù thay đổi tên, dù được nhiều lũ Duy Tiền và lũ mù loà trí tuệ vì bị dollars che mắt và tọng đầy họng xương thừa từ bữa tiệc xương máu của nhân dân Việt Nam bị trị mới có thể nói NGƯỢC LẠI!!!

CHÚ Ý 6: Lập trường việt gian đó của thằng Hồ Chí Minh đại tội đồ và cái đảng của nó, đã rất “thông minh và tinh tế” áp dụng với những bài bản được Nga Xô huấn luyện, nên chúng đã “tự chuyển mình, tự điều chỉnh, tự thay đổi để đáp ứng với tình thế, với những gì tác động ở bên ngoài, để mà tồn tại” (sic).

Xin áp dụng vào những việc Hồ đại việt gian, đại tội đồ đã thực thi vào tháng 9-1945 như sau:

Ngày 19-08-1945, chúng mạo nhận danh xưng Việt Minh để lèo lái cuộc biểu tình ủng hộ Chính phủ Trần Trọng Kim, biến thành cuộc tuần hành để cướp chính quyền của Chính phủ Trần Trọng Kim, một chính quyền hợp pháp lúc đó.

Tổ chức Việt Minh không phải của VGCS mà thực ra, đó là một tổ chức của nhiều đảng phái được thành lập. Chính thằng đại việt gian, đại tội đồ Hồ Chí Minh đã phải THỪA NHẬN TRONG LÁ THƯ ĐỀ NGÀY 19-12-1945 gởi cho Tướng Trần Tu Hoà (một tướng Tàu - Tưởng tham gia việc giải giới Quân Nhật ở Bắc Việt Nam-CKV).  Hồ khẳng định: “Việt Minh không phải là một đảng chính trị mà là tập hợp của nhiều đảng phái QUỐC GIA YÊU NƯỚC” (Hồ Chí Minh Biên Niên Tiểu Sử, tập 3, trang 93, NXB Chính Trị Quốc Gia Hà Nội-1993).

Nhưng vì là Việt Gian, như Chính Khí Việt đã chứng minh trong những trích dẫn từ Văn Kiện Đảng toàn tập giới thiệu ở trên, trong đó có một nội dung nổi bật, đó  là PHẢI “CHỐNG QUỐC GIA CÁCH MẠNG”  và : “Thanh Lọc Tất Cả Các Phần Tử Quốc Gia còn lại”, như chúng đã khẳng định rằng: “Chính Cương, Sách Lược, Điều Lệ Đều Do Quốc Tế Cộng Sản (tức Bộ Thuộc địa Nga Xô) SOẠN THẢO”.

Cho nên đại tội đồ Hồ Chí Minh và đảng VGCS của hắn đã vội vàng tổ chức Tuyên ngôn Độc Lập vào ngày 2-9-1945.  Gọi là “Chính Phủ Lâm Thời”.  Thế nhưng hắn đã vội vàng đề phòng sự chống đối nên 13-09-1945, hắn đã vội ký ngay sắc lệnh số 31, quy định những cuộc biểu tình phải khai trình trước 24 giờ.  Cũng ngay ngày 13-09-45, hắn lại ký sắc lệnh 33A về việc “TY LIÊM PHÓNG CÓ THỂ BẮT NHỮNG HẠNG NGƯỜI NGUY HIỂM CHO NỀN DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VIỆT NAM để đưa đi an trí”.

Lại cũng trong ngày này, hắn lại vội ký sắc lệnh số 33C về việc lập TOÀ ÁN QUÂN SỰ Ở BẮC BỘ (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Ninh Bình); Ở Trung Bộ (gồm Vinh, Huế, Quảng Ngãi); Ở Nam Bộ (gồm Saigon và Mỹ Tho).

Rồi đến ngày 20-9-1945, hắn lại lý sắc lệnh số 34 về việc lập UỶ BAN DỰ THẢO HIẾN PHÁP CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ, gồm 7 người là:

1/ Hồ Chí Minh;

2/ Vĩnh Thuỵ;

3/ Đặng Thái Mai;

4 Vũ Trọng Khánh;

5/ Lê Văn Hiến;

6/ Nguyễn Lương Bằng;

7/ Đặng Xuân Khu.

Có 7 người thì ngoại trừ Cố vấn Vĩnh Thuỵ, tức Cựu vương CASINO Bảo Đại (có cũng như không).  Còn lại 6 thằng đều là Việt Gian Cộng Sản cả.

Dù có ngu đến đâu thì cũng thừa biết cái thứ Hiến Pháp giấy lộn này chỉ phục vụ cho lũ việt gian và lũ … MÙ LOÀ CHÍNH TRỊ mà thôi!

(còn tiếp)

Chính Khí Việt

Ngày 31 Tháng 5, 2018

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website