CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, March 9, 2020

Phương Pháp Tránh Thụ Thai dành cho Chư Hoà Thượng, Đại Đức Tăng Ni!!!???

Phương Pháp Tránh Thụ Thai dành cho Chư Hoà Thượng, Đại Đức Tăng Ni!!!???
 
Tránh thai !
 
Ni sư việt cộng học tránh thai
Chuyện này chỉ một chứ không hai
Phật Giáo quốc doanh vui xếch xoác
Ngày đêm cứ thế chịch lai rai !
Ngày đêm sư sãi chịch mê tơi
Cứ thế mà chơi sẽ sướng đời
Cái chuyện tránh thai đảng quá rõ
Tới nghe đảng dạy khỏi giấy mời !
Chuyện này có thật ở Việt Nam
Tu hành như vậy thấy mà ham
Tín nữ xin xinh thầy chơi tuốt
Học theo gương Bác cứ thế làm !
Đầu thai kiếp khác nhớ làm sư
Quốc doanh chịch gái mắt không lu
Soi đường đảng ta là ánh đuốc
Đừng nghe phản động chúng quân thù.
John Tornado.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website