CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, January 23, 2019

(Bài 7) Vài Điều Cần Trao Đổi Với Ông Ngô Kỷ

Vài Điều Cần Trao Đổi Với Ông Ngô Kỷ
 
Bài 7

 

Bài thứ 7 hôm nay Chính Khí Việt Net chúng tôi  xin phép đưa ra tường trình  với quý bạn đọc và với ông Ngô Kỷ về một số vấn đề liên quan đến người Việt Nam và Tổ quốc Việt Nam.

Xin tạm thời đưa ra đây hai văn bản mà tập đoàn VGCS đã đăng tải vào trung tuần tháng 1 năm 2019. Hai văn bản này rất quan trọng cho người Việt Nam cả trong và ngoài nước.

Ông Ngô Kỷ nên bình tâm chú ý làm những việc hữu ích cho Dân Tộc và Tổ quốc Việt Nam lúc này là cần phải vạch mặt chỉ tên một cách kiên quyết những thằng bất lương truyền thông  đã tạo điều kiện và khuyến khích những lũ chính trị xôi thịt, những lũ đầu tôm trong giới bình luận chính trị,  đặc biệt là  những kẻ đã đội đít thằng tay sai VGCS Hoàng Duy Hùng.

Vì tính chất quan trọng gian đoạn hiện nay nên thằng Hoàng Duy Hùng có thể  đã được sự chỉ đạo  -như nó tuyên bố- là sẽ kể những chuyện về Đảng Đại Việt của Hà Thúc Ký,  Bùi DIễm, Nguyễn Văn Kim, nhưng chính nó cũng từng là Uỷ viên trung ương Đảng Đại Việt Gian của Hà Thúc Ký.

Câu chuyện vạch mặt Đảng Đại Việt và đời tư của những kẻ liên quan đó có ích lợi gì cho cuộc đấu tranh hiện nay trong việc triệt tiêu sự tồn tại của VGCS trong sinh hoạt chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hoá… hay ngược lại.

Những sự việc quan trọng nhất hiện nay như thế nào, chúng tôi xin được bình luận như dưới đây:

CHÚ Ý 1: Ngày 16-01-2019, tập đoàn VGCS đã đưa lên một bài viết trên truyền thông chính thống của chúng rằng: “Nhận diện để không trệch hướng, đổi màu trong tình hình mới” (sic).

Bài viết khá dài nhưng chỉ có một câu nổi bật, nói lên hết mục tiêu hoạt động của chúng hiện nay cũng như cho tương lai. Câu đó được viết như sau: “ĐẢNG BẢO VỆ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG, BẢO VỆ TOÀN BỘ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, GIỮ VỮNG SỰ ỔN ĐỊNH VỀ CHÍNH TRỊ VÀ  AN SINH XÃ HỘI. KHÔNG ĐỔI MÀU LÀ GIỮ VỮNG HỆ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ…” (sic).

-         Chúng ta thấy ngay phần mở đầu nó đã viết: “ĐẢM BẢO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG”.  Cho nên những kẻ -cho đến nay là đầu năm 2019 này- mà vẫn còn có những ý kiến rằng Hoà Giải Hoà Hợp hoặc liên minh với VGCS  để chống Bắc Kinh hoặc để thân Hoa Kỳ  thoát Trung là một sự đóng góp cho VGCS một cách cực kỳ ngu muội! Chúng đã nói rõ rằng chúng BẢO VỆ SỰ LÃNH ĐẠO thì làm  chó gì có chuyện HOÀ HỢP hay LIÊN MINH,  lũ này chỉ  là những kẻ bị khuất phục, đầu hàng, CAM TÂM về  làm LOẠI CẨU NÔ TÀI BƯNG BÔ CHO VGCS mà thôi!!!

-         “BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG” là việc tập đoàn VGCS công khai rằng chúng sẽ kiên quyết bảo vệ những gì chúng đã cướp được của Nhân dân và Tổ quốc Việt Nam, điều này đã thực sự xảy ra rồi là những sự kiện từ năm 1950,  thằng tội đồ Hồ Chí Minh đã mời quân Tàu Mao vào lãnh thổ Việt Nam và còn bàn giao công khai cả đất liền lẫn hải đảo cho Tàu Mao!

-         “GIỮ VỮNG SỰ ỔN ĐỊNH VỀ CHÍNH TRỊ”    “AN SINH XÃ HỘI” có nghĩa, tập đoàn VGCS chỉ có một quan điểm chính trị duy nhất là không chia sẻ cho bất kể người dân nào từ gia đình một người dân có đức có tài.... cho đến một nhóm cộng đồng, và đặc biệt không chia sẻ cho bất cứ Đảng Phái Chính trị nào theo khái niệm đa nguyên.  Nghĩa là không bao giờ có Đa Nguyên (dù là dổm). Không một người dân nào được phép  KHÔNG LÀ NÔ LỆ CHO CỘNG SẢN kiểu này hoặc kiểu khác.  Chúng còn khẳng định “GIỮ VỮNG SỰ ỔN ĐỊNH VỀ AN SINH XÃ HỘI” (sic).

Xưa kia chúng thường viết là An Ninh Xã Hội, nay đổi ra AN SINH XÃ HỘI bởi vì  sự ổn định về chính trị đã bao hàm cả sự ổn định về an ninh xã hội.  Còn Ổn Định AN SINH XÃ HỘI hiện nay như chúng viết có nghĩa là chúng sẽ sử dụng các biện pháp chặt chẽ hơn trong phân phối và sinh hoạt xã hội.  Rồi đây sẽ có vấn đề sử dụng lý lịch cá nhân và gia đình trong việc tái phân phối và mọi sinh hoạt khác của xã hội như văn hoá, du lịch, theo dõi niềm tin mọi tín ngưỡng, việc đi học và được bố trí công tác sau khi tốt nghiệp…!

-         Trong câu cuối cùng là một sự khẳng định rõ rệt, chắc chắn ông Ngô Kỷ cũng như bạn đọc  không thể phủ nhận không biết.  Vì tư tưởng Chính trị của VGCS là: được sinh ra để làm việt gian.  Càng trung thành trong thân phận việt gian thì mỗi thằng trong tập đoàn VGCS càng được thêm giàu có, thêm quyền hạn, thêm việc tự do chơi gái như tập đoàn công an chìm VGCS Nova Bắc Nam 79 là một thí dụ.  Và, có những cơ sở phục vụ riêng cho những tên có vai vế trong tập đoàn VGCS từ cấp tỉnh cho đến cấp trung ương. (xin bấm vào đây để tham khảo thêm bè lũ công an chìm Nova Bắc Nam 79 ăn chơi như thế nào:
         https://lanapham819.blogspot.com/2019/01/toi-ac-cua-ang-vgcs.html?fbclid=IwAR1sjEcA4kDW3J7uvg0_DU2fVhnET6oFO6Ai0VukYhFTWMqReOj8WMRdUKY

Vì thế chúng phải quyết tâm giữ vững tư tưởng làm việt gian thờ  Bắc Kinh dù là Mao Trạch Đông hay Tập Cận Bình. Quyết tâm giữ vững tư tưởng làm việt gian cho Nga thờ Kremlin dù là Gorbachev hay Putin.

Còn đối với các nước khác thì chúng tìm cách móc nối với các tài phiệt và các chính khách hoang tưởng trong đầu óc vừa cực đoan vừa  ngu xuẩn, tự cao tự đại với cái bệnh hoang tưởng của mình.

CHÚ Ý 2:  Vì thế  vào ngày 18-01-2019, một Hội Nghị quan trọng của tập đoàn VGCS đã diễn ra, bàn về vấn đề tổ chức và quy hoạch  cán bộ cao cấp của Đảng,  của chính phủ đã được thông qua gồm 1300 thằng/con. Trong đó có khoảng 200 đứa được quy hoạch vào Ban Chấp Hành Trung Ương VGCS!

Đặc biệt nhất là việc chúng “QUY HOẠCH BỘ CHÍNH TRỊ, LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT NHIỆM KỲ 2021 – 2026”.

CHÚ Ý 3:  Tại sao đã có danh sách những thằng, những con trong  tập đoàn VGCS chóp bu SẼ LÀ UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT của tập đoàn VGCS  NHIỆM KỲ 2021 – 2026, NGAY TỪ THÁNG 01 NĂM 2019 NÀY???

(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 23 Tháng 01, 2019

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website