CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, December 7, 2018

TRẢ LỜI PHẠM HOÀNG VƯƠNG ĐÃ “LÊ LAI CỨU CHỦA” BẢO VỆ BẢO QUỐC KIẾM!!!


TRẢ LỜI PHẠM HOÀNG VƯƠNG ĐÃ “LÊ LAI CỨU CHỦA” BẢO VỆ BẢO QUỐC KIẾM!!!

Phạm Hoàng Vương hãy trả lời những thắc mắc sau đây của một số Phật Tử  vẫn còn tin vào cái gọi là “LUÂN HỒI”???

1. THÍCH CHÁNH LẠC KIẾP TRƯỚC TẠO ĐƯỢC PHƯỚC HUỆ GÌ MÀ KIẾP NÀY ĐƯỢC BÓP VÚ, SỜ MÔNG, VÒ “LỜ” HAI BÉ VỊ THÀNH NIÊN; THÔNG DÂM VỚI VỚI VỢ MỘT PHẬT TỬ  TÊN QUẢNG HUYỀN DƯỚI SỰ BẢO VỆ  CANH GÁC NGHIÊM NGẶT CỦA  HAI THANH NIÊN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ???  CÓ PHẢI KIẾP TRƯỚC THẰNG CHÁNH LẠC LÀ CON HEO NỌC???    XIN HỎI  PHẠM HOÀNG CƯƠNG RẰNG, KIẾP SAU NỮA CỦA THẰNG DÂM TĂNG CHÁNH LẠC SẼ LÀ CON GÌ VẬY???  NẾU NHƯ KHÔNG PHẢI LÀ CON YÊU RÂU XANH???
 

2. THÍCH ĐÔN HẬU KIẾP TRƯỚC TẠO ĐƯỢC PHƯỚC HUỆ GÌ MÀ KIẾP NÀY NÓ GIỐNG CON CHÓ PHỦ PHỤC TRƯỚC QUAN TÀI THẰNG TỘI ĐỒ DÂN TỘC VIỆT GIAN PHẢN QUỐC SỐ 1 HỒ CHÍ MINH??? KIẾP TRƯỚC ĂN NÓI HỒ ĐỒ, MẤT DẠY NHƯ THẾ NÀO MÀ KIẾP NÀY NÓ LẠI DÁM SỈ NHỤC QUÂN NHÂN QLVNCH rằng: “Quân đội Việt Nam Cộng Hoà đi đến đâu tàn phá đến đó, trong khi Quân Đội Giải Phóng đi đến đâu KHÔNG LÀM RỤNG NGỌN CỎ LÁ KHOAI”???  KIẾP TRƯỚC NÓ LÀ CÁI THỨ GÌ MÀ KIẾP NÀY NÓ LẠI CÓ THỂ LÀM TAY SAI CHO TẬP ĐOÀN VGCS BUÔN DÂN BÁN NƯỚC???  VÀ KIẾP SAU CỦA THẰNG KHỐN NẠN VIỆT GIAN NÀY NÓ SẼ  ĐẦU THAI TRỞ THÀNH THỨ YÊU MA NÀO???
 

 3/ THÍCH HỘ GIÁC VÀ GIÁC ĐẲNG KIẾP TRƯỚC NÓ TẠO ĐƯỢC PHƯỚC HUỆ GÌ MÀ KIẾP NÀY NÓ CÔNG KHAI CƯỚP TIỀN 200 NGÀN QUAN THUỴ SĨ CỦA ĐỒNG BÀO PHẬT TỬ  ÂU CHÂU MÀ KHÔNG BỊ TỘI HÌNH SỰ, TRÁI LẠI CÒN CƠM NO BÒ CƯỠI CÁC CÔ PHẬT TỬ CHÙA PHÁP LUÂN TEXAS???  VÀ KIẾP SAU CỦA HAI THẰNG KHỐN NẠN NÀY  LÀM SAO LẠI KHÔNG TRỞ THÀNH HAI THẰNG TƯỚNG CƯỚP,  CƯỚP CỦA GIẾT NGƯỜI???

 4/ THÍCH QUẢNG ĐỘ VIỆN TRƯỞNG VIỆN HOÁ ĐẠO CỦA CÁI GỌI LÀ GHPGVNTN, HẬU THÂN ẤN QUANG KIẾP TRƯỚC NÓ TẠO ĐƯỢC PHƯỚC HUỆ GÌ MÀ KIẾP NÀY MẶT NÓ ĐỎ AU, MẬP MẠP BÉO TỐT  NHƯ HEO NỌC, ĐÃ HƠN 70 TUỔI MÀ VẪN CHƯA CHỊU CHẾT, ĐÃ THẾ NÓ CÒN KÊU GỌI NGƯỜI DÂN BỊ TRỊ 1 THÁNG BIỂU TÌNH TẠI GIA??? CHỰC CHỜ NHƯ CHÓ CHỰC XƯƠNG GIẢI NOBEL HOÀ BÌNH????  KIẾP TRƯỚC NÓ TẠO PHƯỚC HUỆ GÌ MÀ THẬP NIÊN 6O NÓ ĐÃ LIÊN TỤC SÁCH ĐỘNG ĐỒNG BÀO BIỂU TÌNH, NHÚNG TAY VÀO MÁU CỦA HƠN 31 NẠN NHÂN BỊ THIÊU NHƯ CHÓ, TRONG ĐÓ CÓ THẰNG GIÀ NGU MUỘI THÍCH QUẢNG ĐỨC??? KIẾP TRƯỚC NÓ TẠO ĐƯỢC PHƯỚC HUỆ GÌ MÀ KIẾP NÀY NÓ LUÔN MỒM NHỤC MẠ CÁC NGUYÊN THỦ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ, SÁCH MÉ NÓ GỌI LÀ “DIỆM, THIỆU”???   KIẾP TRƯỚC NÓ TẠO ĐƯỢC PHƯỚC HUỆ GÌ MÀ KIẾP NÀY NÓ DÁM NGANG NHIÊN NGUYỀN RỦA CÁC QUÂN NHÂN QLVNCH LÀ LÍNH ĐÁNH THUÊ???  VÀ NHƯ THẾ THÌ KIẾP SAU CỦA THẰNG CHÓ MÁ RẬM RÂU QUẢNG ĐỘ NÀY SẼ ĐẦU THAI THÀNH CÁI CON “C..”  GÌ ĐÂY???CÒN NHIỀU LẮM NHỮNG THẰNG NHƯ HUYỀN QUANG, TRI QUANG, VÕ VĂN ÁI, VIÊN LÝ, GIÁC ĐỨC, THÍCH KHÔNG TÁNH...… NHƯNG TẠM THỜI NHƯ THẾ MONG ÔNG PHẠM HOÀNG VƯƠNG VÌ CÁI NGHĨA CỨU CHỦ CỦA MÌNH LÀ ÔNG BẢO QUỐC KIẾM MÀ HOAN HỈ “GIẢNG PHÁP” CHO CHÚNG SANH NHỜ!!! 

NAM NÔ A DI ĐÀ PHẬT

THIỆN TAI, THIỆN TAI

Chính Khí Việt

11/07/11
 


From: Bao Quockiem <quockiemb@...>


To: xuannhuan le <lexuannhuan@...>; cau le <dainhatnhulai@...>; amthinh pham <phamamthinh@...>; man tam <pghn@...>; cao can <caocan2000@...>; dinh nguyen <dinh.nguyen60@...>; khongtanh thich <thich_khong_tanh@...>; quang <jhan@...>; diendanviahe <diendanviahe@yahoogroups.com>; tynanvietnam <tynanvietnam@yahoogroups.com>; ty thai <thaivohoa@...>; phuvan <DienDanPhuVan@yahoogroups.com>; son vuong <truongson.vng@...>; diendancongluan <DienDanCongLuan@yahoogroups.com>; ba pham <vhpham4742@...>; hieu truong <truongsteve@...>; phamhoaiviet <pham_hoaiviet1@...>; phamhoaiviet <pham_hoaiviet@...>; thanhvo <sableraven2003@...>; cuongtran <khongthekhongnoi@...>; ai vo <vovanai@...>; sau vo <gopgionews@...>; tuan truong <tuantruong50@...>; nuocviet <nuocviet@yahoogroups.com>; thongtintd <thong_tin_tu_do@yahoogroups.com>; chinhluan <ChinhLuan@yahoogroups.com>; ty huynh <babelong71@...>; vnhn <VietNamHaiNgoai@yahoogroups.com>; goidan <GoiDan@yahoogroups.com>


Sent: Friday, October 7, 2011 2:48 PM

Subject: [diendanviahe] Fw: PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG VIẾT CHO LUAT-PHẠM ÍT HÀNG
 
 
 
 
 
 
KÍNH CHUYỂN. BQK
 
 
 
 
 
----- Forwarded Message -----
From: Vuong Pham <vhpham4742@...>
To: Ba Pham <phamhba@...>; Ái Văn Võ <ubcv.ibib@...>; Alex Harrison <Trungsontu@...>; Bình
Cc: ""hatnangusa@..." <hatnangusa@...>; "hoangvphong2@..." <hoangvphong2@...>; "huexua70@..." <huexua70@...>; "kimhuynh4730@..." <kimhuynh4730@...>; "levanthang10@..." <levanthang10@...>; "lexuannhuan@..." Chánh-Lạc Thích <Thichchanhlac@...>; Châu Phạm <Nhathueminh@...>; Giáo Lê <Giaole42@...>; Hạnh-Trinh <hanh36nguyennguyen@...>; Tân Nguyễn <TVLN77@...>; Thanh Thiên <tclahaula@...>; Thành Nguyễn <thanhbienhoa@...>; Minh-Huệ - Hoàng-Quốc-Hoa <thayhoa@...>; Thông Đỗ <hkv987@...>; Vân Trần <Vtran67@...>
Sent: Friday, October 7, 2011 3:55 PM
Subject: Re: PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG VIẾT CHO LUAT-PHẠM ÍT HÀNG


2011/10/7 Ba Pham <phamhba@...>


Hide message history

 
        PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG VIẾT CHO LUAT-PHẠM ÍT HÀNG .


        Này anh Luat-Phạm = Chính-Khí-Việt = Joseph-Pham = Bưu-Nguyễn !
 
 
       Đức Phật đã nói :
    1- Dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị.

    2- Dục tri lai thế quả kim sanh tác giả thị.


       Tôi được nghe giảng như vầy :
     1- Muốn biết kiếp trước anh đã làm gì thì hãy nhìn anh đang thọ hưởng  những gì.     2- Muốn biết kiếp sau anh chịu quả gì thì hãy nhìn hiện tại anh đang làm gì.     Ví-dụ cho câu 1 : Khi anh thấy hiện-tại ông A có tiền nhiều trong nhà Ngân-hàng ông ta  xài thoải-mái, không bị Pháp-luật cật-vấn, thì anh nên biết rằng ông A đã làm ăn lương-thiện, tiết-kiệm, có dư và dự-trữ. Và khi anh thấy ông B nghèo khổ, chạy cơm buổi sáng phải lo buổi chiều, thì anh phải biết trước kia ông B đã không tiết-kiệm, không có dư và không dự-trữ.


     Ví-dụ cho câu 2 :  Khi anh thấy hiện-tại ông A siêng-năng làm-lụng, tiết-kiệm, để dành tiền thì chắc-chắn ông ta về sau sống sung-sướng, thoải-mái. Và khi anh thấy hiện-tại ông B biếng-nhác làm việc, chè chén suốt ngày , có một 100 đô-la nhưng xài hết 110 đô-la, không dự-trữ một cent nào thì anh khỏi cần nhờ một nhà Tiên-tri hay Thầy Tử-vi nào bói toán, anh vẫn biết là ông B nầy về sau sẽ nghèo khổ, bửa đói bửa lưng-lưng bụng.
 
    Nhưng nếu, Trong hiện-tại ông A giàu có, sống sung-sướng, nhưng không vì thế mà ông tự-mãn, ông tiếp-tục siêng-năng làm ăn đàng-hoàng, tiết-kiệm thì dĩ-nhiên về sau ông vẫn sống thoải-mái trong sự giàu có. Ngược lại ông ta cứ lo hưởng-thụ, say-sưa, phung-phí mãi đến khi trong nhà Bank trống phọc, làm-liều ký Check lủng, thì tất-nhiên ông nầy sẽ tuột dốc, nghèo rách mồng-tơi.

         Trên đây là một ví-dụ đơn-giản về một kiếp người phù-du. sớm sanh chiều tử. Còn tiền-kiếp và hậu-kiếp cũng thế, lấy ví-dụ trên mà suy ra.

 
        Tích phước và tích đức, hai cái tích nầy giống nhau nhưng sự lâu dài của chúng khác nhau. Cũng như anh có tiền bạc, châu-báu, ngọc-ngà quý-kim dự-trữ đầy cả không-gian, tam-thiên đại-thiên nhưng anh xài mãi hết đời anh đến đời con, đời cháu, đời chit … của anh, cuối cùng cũng hết sạch thế thì “mèo lại hoàn mèo”. Còn anh đem hai câu kệ của Đức Phật nầy mà rao giảng rộng-rãi với thiện-ý, để con người suy theo đó mà làm việc thiện, đời đời tiếp nối không dứt, đó là tích-đức.

 
       Xét về thằng CSVN, cũng thế, hiện nay nó hưởng-thụ vật-chất giàu sang vì kiếp trước nó làm ăn  lương-thiện, tích phước v.v…. Nhưng kiếp hiện-tại nó tàn ác, giết chóc, tù-đày đồng chủng, tham-lạm công-quỹ quốc-gia, bán nước cho Tàu Cộng …thì chắc-chắn kiếp sau nó trở thành thằng homeless, đói khổ như súc-vật Phi-Châu hay ngạ-qủy dưới a-tỳ và Vô-gián ngục…
         Giáo-Pháp của nhà Phật, là anh tu anh thành Phật. Anh không tu mà mong thành Phật chỉ là ảo-vọng phi-lý. Khi anh chửi Phật suốt ngày, thì chính Đức Phật cũng không thể phạt-vạ hay tiếp-độ anh về cõi Cực-Lạc. Thế mới bảo : Số mạng của ta nằm trong tay ta. Chính ta mới quyết-định chính vận-mạng của ta, Đức Phật không có quyền quyết-định vận-mạng của một ai kể cả con kiến.

 
        Cộng-Sản không tin Phật-Pháp (lời dạy của Phật), nhất là nhân-quả báo-ứng nên chúng cứ tiếp-tục gây tội-ác dẩy đầy. Còn anh Luật-Phạm = Chính-Khí-Việt = Joseph-Phạm = Bưu-Nguyễn tin có đấng Chúa Trời Jehova chúc phúc và  tha tội  nên ngày đêm ngồi bên computer posted những bài chửi-bới các nhà Sư Phật-Giáo, bất cần phải trái thật hư, miễn sao phục hồi tinh-thần Ngô-Đình-Diệm, Vatican trả công bội-hậu và Việt-Cộng chia ghế trong tương-lai là cứ tiếp-tục lãi-nhãi, hy-vọng làm đày-tớ cho Đức Chúa Trời mà thôi.  Khỏi nói tôi hiểu câu kệ thứ 2 của Đức Phật Thích-Ca ứng ngay vào Luat-Phạm = Chính-Khí-Việt = Joseph-Phạm = Bưu-Nguyễn  và đồng bọn Nguyễn-Phúc Liên-Thành & Chu-Mỹ-Dung (Thanh-Huyền = Phong-Lan). Không xa vời lắm, trong vòng hai năm qua, có kẻ đã bị cưa phổi và thần lộ-vận súyt rước hắn về hưởng nhan Diêm-Chúa .

      Vậy anh Luat-Phạm chứ có “đọan-cú tầm chương, chiết văn thủ nghĩa”. Đạo-chích câu kệ thứ 1 của Đức Phật để vu-khống Ngài là, ủng-hộ Cộng-Sản Việt-Nam, còn cố-ý bỏ quên câu kệ 2 mất tiêu. Tội nầy không nhỏ đâu Luat-Phạm ạ ! Sa địa-ngục A-tỳ đấy ! Nếu Thượng-Đế của anh không là huyền-thoại Ngài sẽ không tiếp anh về Thiên-Đàng dù để làm đày-tớ đâu nhé !

   PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG

  Oct-7-2011
 
 HÌNH ẢNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN (ẤN QUANG)

 
QUẢNG ĐỘ VÀ TÊN ĐẠI TỘI ĐỒ VIỆT GIAN LÊ ĐỨC TRÀ ĐÀM!!!
 
 
QUẢNG ĐỘ CHỦ TRÌ CUỘC HỘI THẢO VỚI CÁC CHUYÊN GIA BẮC VIỆT TRONG NHỮNG NGÀY THÁNG "BỊ LƯU ĐÀY" NGOÀI BẮC
(ẢNH DO PTTPG QUÊ MẸ CỦA VÕ VĂN ÁI PHỔ BIẾN)
 
 
 
 
 
 
TOÀ ÁN QUÂN SỰ XỬ TỬ HÌNH KHIẾM DIỆN THẰNG TRỌC THÍCH ĐÔN HẬU
(ONE OF THOSE CONVICTED WAS THÍCH ĐÔN HẬU,  LEADER OF THE BUDDHIST POLITICAL FACTION IN HUE!!!
 

CON CHÓ THÍCH QUẢNG ĐỨC BỊ THIÊU SỐNG!!!
 
 THÍCH KHÔNG TÁNH DẪN CAVE VÀO KHÁCH SẠN 3 SAO LÀM "PHẬT SỰ"
 
 


 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website