CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, December 30, 2018

00648 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

00648 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ 

 

Lời Giới Thiệu:
 
Là một TAM BẢO NÔ thứ thiệt LIÊN KHU 5, nên mới 13 tuổi đã biết ăn gian nói dối, xuyên tạc và chụp mũ. Vì thế cả cuộc đời cho đến ngày sắp chui vào hòm mà hắn vẫn không từ bỏ lề thói ăn gian nói dối, vu hãm kẻ hiền lương, vẫn tiếp tục  chọn con đương làm tay sai cho VGCS và các ác thế lực, để không đi học mà mang danh hàm GIÁO SƯ. Không đi làm mà vẫn sống phè phỡn, ngao du sơn thủy, ăn chơi trác táng mà nói dặm trường đấu tranh. Miệng nói luân lý - đạo đức mà hành xử như thằng du côn thảo khấu đầu đường xó chợ. Bỏ vợ, bỏ con để theo tiếng gọi của dục vọng, làm thơ tình ve vãn cả với những phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình HAI BA CHỤC TUỔI(tâm sự của Chị GN, một Phật Tử thuần thành với CKV năm 2012 tại Seattle, WA). Không hiểu biết lịch sử và gương sáng lòng yêu nước của tiền nhân mà vọng ngôn xảo ngữ dem so sánh 2 thằng tự phong tăng thống Huyền Quang, Quảng Độ ngang  Vua Lý, Vua Trần. Thân là thằng phản quốc, làm tay sai ngoại bang với những chúng cớ rành rành mà vẫn hống hách ngoác mồm ra vu hãm kẻ dám nói lên sự thật là phi dân tộc và phản quốc. 
Kẻ đó là ai???
Thưa đó chính là thằng phản quốc basset chân lùn Võ Văn Ái.
Chính Khí Việt  
08/2012
Thursday, August 23, 2012


Đặng Phúc :Ván bài lật ngữa: Võ Văn Ái -13 tuổi, và chuyện 1000 máy bay Mỹ ngợp trời VN năm 1948

http://ghpgvntn-toiacphatgiaoanquang.blogspot.com/2012/08/van-bai-lat-ngua-vo-van-ai-13-tuoi-va.htmlĐặng Phúc
Việt Gian Võ Văn Ái nuôi ước mơ làm lãnh tụ PG-MTGPMN được bàn tay lông lá của ngoại bang viện trợ ngân quỹ, tài lực, phương tiện, với sự tiếp tay của  gián điệp Faulkner/Ỷ Lan của đài BBC giả làm phật tử, làm phóng viên của "Á châu Tự Do, Phóng viên của Nhân Quyền, Phóng Viên của Báo Quê MTGPMN, Phóng viên của GHPGVNTN v..v.. để xâm phạm vào văn hóa Phật Giáo VN .  Nhìn lại quá khứ, bàn tay lông lá của ngoại bang đã dựng lên một tên bồi rữa chén Hồ Chí Minh thành "cha già dân tộc" . Vào ngày 06-06-1931 Hồ chí Minh bị bắt giam ở Hong Kong về tội gián điệp. Tên đại bịp Hồ Chi Minh được tập đoàn luật sư Anh gởi luật sư Frank Loseby biện hộ (bào chữa) che chở, giải vây để Hồ Chí Minh tiếp tục con đường Nô lệ hóa toàn dân VN dưới danh từ "kách mạng vô sản". (trích ...Hồ Chí Minh và Luật sư Loseby gặp nhau năm 1931 tại Hồng Công trong hoàn cảnh Hồ bị Quốc dân đảng bắt, kết tội tử hình, còn luật sư Loseby đã quyết tâm tìm lại công lý cho thân chủ của mình, bất chấp mọi sức ép từ lực lượng ngoài giới luật gia và ông đã thực hiện được điều đó.)

Lịch sử lại diễn tiến thập niên 70's,  bàn tay lông lá của tên Do Thái Gian Kissinger đã kết hợp với Tàu và Việt Gian Lê Đức Thọ để bán đứng Miền Nam VNCH qua Hòa đàm  Ba lê, dẫn đến việc con Rồng Đỏ Tàu cướp Biền Đông, đe dọa xâm lăng Châu Á của năm 2012 . 
Chúng ta đứng trước nền khoa học của truyền thông internet, Võ Văn Ái, gián điệp Faulkner Ỷ Lan không thể tiếp tục lừa bịp, bít mắt mọi người hay xâm phạm , làm xáo trộn văn hóa Phật giáo Việt nam qua bàn tay của PG MTGPMN, Võ Văn Ái, Thích Quảng Độ v...v...
Trong bài tới chúng tôi sẽ đặt nói về mục đích của gián điệp Faulkner đánh bóng tên Công An Phật giáo Lê Công Cầu. 
 Đặng Phúc


From: m l <giangngoc558@yahoo.com>
Subject: [GoiDan] THÊM SỰ LÁO KHOÉT CỦA ÔNG VIỆT CỘNG VÕ VĂN ÁI ((bí danh TÊN LÙN MÃ TƯ? ỐN LÀI tức ÚN LÀI) và MU. MẬP trốn chúa lộn chồng ỶN ỶN (bí danh đầm hôi nách ỦN ỈN).
To: GoiDan@yahoogroups.com
Date: Sunday, August 5, 2012, 5:01 AM


KÍNH GỞI ĐẾN QUÝ VỊ XEM ĐỂ HIỂU RÕ THÊM SỰ LÁO KHOÉT CỦA TÊN VIỆT CỘNG VÕ VĂN ÁI. ( chính HẮN công nhận HẮN đã hoạt động ủng hộ cho bọn MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG - NLF - mà người dân thường gọi bọn ấy là VIỆT CỘNG)

XIN NHỮNG AI TÔN TRỌNG CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT, HÃY BUỘC VÕ VĂN ÁI PHẢI NHẬN TỘI CỦA ÔNG TA. 

NẾU QUÝ VỊ LÊN ÁN BÙI TÍN, NẾU QUÝ VỊ LÊN ÁN BÁO NGƯỜI VIỆT, XIN QUÝ VỊ ĐỪNG THA THỨ CHO VÕ VĂN ÁI, ĐỪNG ĐỂ CHO VÕ VĂN ÁI TIẾP TỤC LÀM CON NỘI TRÙNG CẮN NÁT PHẬT GIÁO VIỆT NAM.

ĐÂY LÀ PHẦN 
MỘT BÀI ĐƯỢC TỜ BÁO THÂN CỘNG CỦA Ý ĐĂNG TẢI VỀ BUỔI THUYẾT TRÌNH CHỐNG MIỀN NAM VIỆT NAM CỦA ÔNG VÕ VĂN ÁI NĂM 1967 TẠI SICILY.

Da “L’Idea Socialista”, 1967

Conclude la serie di interventi molto drammaticamente VO VAN AI: “Tutta la mia infanzia e quella della mia generazione non ha conosciuto che la guerra. A tredici anni ho conosciuto la prigione. La prima notte che mi hanno arrestato, nella camera degli interrogatori ho visto coi miei occhi cinque miei compatrioti torturati fino alla morte. Ho visto donne violentate, villaggi incendiati, bambini gettati nel fuoco. Ma tutte queste immagini esprimono soltanto la milionesima parte di quanto avviene attualmente nel Sud Vietnam, giorno dopo giorno, notte dopo notte. Avete mai visto dei bambini napalmizzati? Avete mai visto madri divenire folli davanti ad atrocità incommensurabili? Immaginate il cielo della Sicilia tutta ad un tratto stracciato da migliaia di aerei della morte, il cui solo rumore dei motori ci rende folli? Immaginate le vostre case e le vostre spiagge divenire d’un tratto basi militari?
Ora nel Sud Vietnam una prostituta può nutrire quattro persone (la ruffiana che l’alberga, il protettore, l’uomo che col triciclo le porta il cliente e lei stessa), mentre un operaio specializzato non ha il lavoro per guadagnarsi il suo pane. Ci sono ragazze che scambiano il loro corpo per un pezzo di pane o per una bottiglia di latte.
E chi deve ricevere aiuti governativi vede che le sue somme attraversando tante mani burocratiche divengono un niente.
Né la libertà, né democrazia ora esistono nel Sud Vietnam. Chi parla di pace e di neutralismo viene tacciato come comunista, imprigionato ed ucciso.
Affinché una soluzione sia realizzabile, è necessario che tutti i popoli del mondo facciano pressione sui loro governi perché questi all’unanimità domandino:
1) La cessazione immediata di tutti i bombardamenti americani nel Vietnam.
2) La cessazione del sostegno americano al governo Ky nel Sud Vietnam.
3) La costituzione al Sud di un governo civile eletto dal popolo, indipendente da tutte le ingerenze straniere, che possa lavorare effettivamente per la pace, negoziando per la cessazione delle ostilità e tendendo alla riunificazione.
Voi avete sentito che i nostri problemi sono anche vostri; come io sento che i vostri problemi sono anche i miei.
La soluzione dei problemi fondamentali nel Vietnam, nella Sicilia, in ogni paese del mondo è necessaria non solo al singolo paese ma a ciascuno al mondo. Viva il Vietnam e la Sicilia”.
Jerry Cooper, cantante negro ha cantato infine uno spiritual.DỊCH SANG ANH NGỮ: 

From "The Socialist Idea", 1967

VO VAN AI Concludes the series very dramatically: "All my childhood and that of my generation has not experienced war as that . At thirteen years old, I have known the prison. The first night I got arrested in the interrogation room I saw with my eyes Five of my compatriots tortured to death. I have seen women raped, villages burned, children thrown into the fire. But all these images express only the millionth (
1/1,000,000 ) part of what is currently in South Vietnam, day after day, night after night. Have you ever seen children napalmizzati (
Burn victims of napalm) ? Have you ever seen a mother turned crazy before immeasurable atrocities? Imagine the Sicilian sky all of a sudden was shredded by thousands of devil’s planes, which came the engine noise that made all people turned crazy? Imagine your homes and your beaches suddenly become military bases?
In South Vietnam today, one prostitute can feed four people (the pimp that provided the room, the protector, the Xich-Lo tricycle man, and a prostitute herself), while a skilled worker has no work to earn his bread. Everywhere , there are little girls who exchange their bodies for one piece of bread or one bottle of milk.
And the one who received all the aids is the government. They, through many hands, become a bureaucratic. The 
government sees that is a money making opportunities .
Neither freedom nor democracy ever exist in South Vietnam today. Those who speak of peace is accused as a communist, imprisoned and killed.
For a solution is feasible, it is necessary that all the peoples of the world should put pressure on their governments , and they should unanimously ask themselves for:
1) The immediate cessation of all American bombings in Vietnam.
2) The cessation of American support for KY ( Nguyen Cao Ky) Government in South Vietnam.
3) The establishment of the South an elected by the people a civilian government, independent of all foreign interference, which can work effectively for peace, negotiations for the cessation of hostilities and tending to unification ( with the North ).
You have heard that our problems are your, as I feel that your problems are my own.
The solution of the fundamental problems in Vietnam, in Sicily, in every country in the world is necessary not only to individuals but to every country in the world. Viva Vietnam and Sicily. "
Jerry Cooper, then a singer sang negro spirituals.

-------------
Trích ...

DP Phỏng dịch 
Trong bài diễn văn  (phản chiến MTGPMN chống VNCH ) Võ văn Ái tại Sicily, Ý 1967
Võ Văn Ái kết luận những điều xảy ra một cách thống thiết là: Cả tuổi thơ của tôi, và của thế hệ này chưa ai trải qua chiến tranh đau thương như vậy. Từ lúc 13 tuổi tôi đã nếm mùi tù tội.  Đêm đầu tiên tôi bị bắt và bị thẩm tra. Tôi chứng kiến tận mắt 5 đồng chí của tôi bị tra tấn đến chết (
 Five of my compatriots tortured to death )
Tôi thấy đàn bà bị hãm hiếp, thôn làng bị phóng hỏa, trẻ em bị quăng vào lửa. Những hình ảnh này chỉ là1 phần triệu (1/1,000,000) những gì đang xảy ra tại Miền Nam VN ngày này qua ngày khác, đêm này đến đêm tới. Quí vị có thấy trẻ em bị đốt bởi bom napalm không? Quí vị có thấy -phụ nữ trở thành điên loạn bởi những cực hình không ? quí vị hãy tưởng tượng nếu như bầu trời thành phố  Sicilian bị vỡ tung bởi hàng ngàn bày quỷ máy bay tiến tới , tiếng gầm của động cơ làm cho mọi người điên loạn không? QUí vị có thể hình dung là mọi nhà ở, và bãi biển thành căn cứ quân sự không? Miền Nam VN hiện nay một cô gái đĩ/ bán dâm có thể nuôi bốn miệng ăn ( đó là tên điếm cung cấp cho cô ta chổ ở, tên bảo vệ, tên đạp xích lô, và bản thân cô ta). Trong lúc đó những người thợ không có việc làm để nuôi thân.
Nơi nơi đều có nhiều em bé gái sẳn sàng bán thân vì mẫu bánh mì hay chai sữa. Và tất cả mọi tiền viện trợ vào tay của chính quyền (VNCH). Đây là một chính phủ quan liêu có lắm tay chân bộ hạ, họ xem tiền là cơ hội để tiến lên danh vọng.
hiện nay Miền Nam VNCH không có tự do, không có dân chủ. Nếu ai lên tiếng về "hòa bình" thi bi chụp mũ là cộng sản, bị tù đày, bị giết chết.
Để  có được một kết quả kha thỉ thì thế giới nên gây áp lực trên chính phủ VNCH, và cùng nhau thống nhất đưa ra những yêu sách  sau đây:
1-Mỹ phải tức thời ngưng ngay việc dội bom VN.
2- Mỹ phải đình chỉ mọi yểm trợ cho chính phủ Nguyễn Cao Kỳ. của VNCH.
3-Yêu cầu chính quyền dân sự của Miền Nam VNCH phải có lãnh đạo do dân bầu lên, không được ngoại bang tham gia, và phải tích cực đem lại hòa bình , chấm dứt mọi hành động gây hấn , phải hòa hợp hòa giải để tiến đến thống nhất với Miền Bắc ...

ngưng trích.)


---------------------
câu hỏi của bà Giáng Ngọc/Mỹ Thuận đến Võ Văn Ái

ÔNG VÕ VĂN ÁI HÃY TRẢ LỜI CHO TÔI, TRẺ EM NÀO CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1975 PHẢI ĐI LÀM ĐIẾM ĐỂ KIẾM BÁNH MÌ VÀ SỬA ?

ĐÓ LÀ CHƯA KỂ NHIỀU ĐIỀU NHỤC MẠ KHÁC CỦA ÔNG TRONG ĐOẠN VĂN TRÊN.

CHIẾN TRANH LÚC NÀO CÙNG TÀN NHẪN, LÀM SAO ÔNG BIẾT ĐƯỢC QUÂN ĐỘI MỸ & CỘNG HÒA ĐÃ CỨU GIÚP NẠN NHÂN 
CHIẾN TRANH NHƯ THỂ NÀO?

BÀ CỦA TÔI LÀ NẠN NHÂN BỊ PHỎNG VÌ BOM NAPALM TẠI QUẢNG NGÃI, LẬP TỨC BÀ ĐƯỢC TRỰC THĂNG MỸ ĐƯA RA TÀU Y-VIỆN ĐẬU NGOÀI KHƠI QUẢNG NGÃI CẤP CỨU, VÀ SAU ĐÓ BÀ ĐƯỢC ĐƯA QUA NHẬT ĐỂ SỬA VẾT PHỎNG TRÊN MẶT, SAU 10 THÁNG TRỞ VỀ LẠI VN, BÀ TÔI TRÔNG NHƯ KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ XẢY RA. 
ĐÓ, ÔNG THẤY CỘNG SẢN CÁC ÔNG LÀ NÓI LÁO CHƯA ÔNG ÁI " KÍNH YÊU" CỦA TÔI ?

VÌ VNCH QUÁ NHÂN ĐẠO, HỌ ĐÃ KHÔNG THẲNG TAY, DO ĐÓ CÁC CON ĐỘC TRÙNG NHƯ ÔNG VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ CỦA ÔNG MỚI SỐNG PHÂY PHÂY ĐỂ HÃM HẠI DÂN TỘC.

HƠN NỮA, ÔNG ĐÃ QUÁ THÙ GHÉT MỸ VÀ VNCH, TẠI SAO NGÀY NAY ÔNG CỨ PHÓC SANG MỸ LÀM TIỆC CHAY GÂY QUỸ HOÀI VẬY ÔNG ÁI ? ÔNG KHÔNG BIẾT MẮC CỠ SAO ÔNG?????---------

--------------
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 17.8.2012 ( của Quê MTGPMN)
http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=1892 

Ông Võ Văn Ái lên tiếng về những tin tức bịp bợm và vu cáo thấp hèn của bà Mỹ Thuận giangngoc558@yahoo.com chuyển tải trên Mạng Internet từ 3 tháng qua

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website