CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, March 1, 2018

Nhà Báo Việt Thường: ĐỪNG TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ!!!Nhà Báo Việt Thường nhận định và phân tích Kháng Thư Số 8 của Khối 8406 do  Nguyễn Văn Lý chủ xướng  và lời Kêu Gọi Toàn Dân Xuống đường Mặc Áo Trắng

Nguồn: http://cackhangthu.blogspot.com/2008/03/khangthuso08.html

Xin bấm vào link dưới đây:

 Dung Treo Dau De Ban Thit Cho .mp3

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website