CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, November 26, 2017

Đạt Nguyễn: "SÁN LÃI" TỪ THIỆN - NHÂN CÁCH - PHÂN và PHẨN

"SÁN LÃI" TỪ THIỆN

Khi trâu và ngựa xúm binh nhau
Chính trực tiêu tan tự phút đầu
Thằng điếm là thằng rao đại nghĩa
Đứa tồi ấy đứa vác xà mâu
Treo dê bán chó từ xưa lận
Quyên bạc góp tiền có mới đâu
Chỉ tội đồng bào "từ thiện" quá
Bị bầy sán lãi bám phao câu !!!

Nguyễn Đạt
November 26, 2017

"NHÂN CÁCH"

Lãnh phần chia chác được bao nhiêu
"Bồi dưỡng" công lênh chắc cũng nhiều ?
Nên đã lao đầu vào đám cháy
Lại còn ôm đít tránh giàn thiêu...
Ham tiền mà hoá loài vô sỉ
Thích bạc nay lòi mặt tiểu yêu
Ra chúng quăng phân mua trọn ổ ?
Rứa thì "nhân cách" bọn mi tiêu !

Nguyễn Đạt
November 26, 2017


PHÂN VÀ PHẨN

Một thằng bợm sỏ đứng khoe rân
Nhân cẩu thèm x
ơi vội xúm gần
Bưng đứa mồm loa luôn ngậm phẩn
Bợ tên mép giải cứ nhơi phân
Ăn hoài hóa bọ, nên liều mạng
Nuốt mãi thành giòi, phải dấn thân
Mê đống hôi tanh, bầy chó má
Bu quanh nhà xí đợi chia phần

Nguyễn Đạt
November  26, 2017

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website