CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, April 23, 2017

TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN LẦN THỨ 42

TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN LẦN THỨ 42
Xe tăng 390 ỦI SẬP cổng chính Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975

 

I. NẾU CÒN SỰ TỒN TẠI CỦA ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ VỚI TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM CHẮC CHẮN KHÔNG BAO GIỜ CÓ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 04, 1975.


Chính Khí Việt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. (Tưởng Niệm Quốc hận 30/04/1975 – 30/04/2017) NHỮNG TÊN CUỘI TỰ VẠCH MẶT MÌNH
 
33. (Tưởng Niệm Quốc hận 30/04/1975 – 30/04/2017) MÂU THUẪN CỦA ĐẶNG CHÍ HÙNG TRONG BÀI “QUỐC CA VÀ QUỐC KỲ KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA”!!!

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website