CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, October 25, 2015

00525 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

 
00525 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

(KHỈ VẶT LÔNG KHỈ - TRỌC CẠO ĐẦU TRỌC)
 
 


THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT VỀ DÃY ĐIỆN THƯ "TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘCỨ CÁI ĐÀ PHÁT TRIỂN "SINH SÔI" CHÓ KIỂU NÀY TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN THÌ NẠN "CẨU MÃN" SẼ LÀ MỐI NGUY CƠ RẤT ĐÁNG QUAN TÂM.
CHO NÊN YÊU CẦU CHỦ CÁC DIỄN  ĐÀN PHẢI THẰNG TAY TRỪNG TRỊ ĐÍCH ĐÁNG NHỮNG CON CHÓ NGHIỆP VỤ.  ĐỪNG
ĐỂ CHÚNG SỦA BẬY CẮN CÀNG NHỮNG NGƯỜI CHỐNG CỘNG THẬT SỰ.

ĐẤY CỨ NGHĨ MÀ XEM, QUẢNG ĐỘ QUA LỜI CỦA LÊ CÔNG CẦU ĐÃ CHỬI BỌN  BQK LÀ CHÓ, CÒN BẢO QUỐC KIẾM THÌ GOM TẤT CẢ LŨ QUẢNG ĐỘ, LÊ CÔNG CẦU, VÕ VĂN ÁI, GÓP GIÓ, THỤC VŨ, TUỆ KIẾM, Ý DÂN.... ĐỀU LÀ  "KIKI"  CẢ....   KHÔNG "CẨU MÃN" THÌ LÀ THỨ "CHÓ" GÌ???

CKV, XIN ĐƯA BẢNG DANH SÁCH ĐÀN CHÓ NGHIỆP VỤ DƯỚI ĐÂY ĐỂ CÁC ÔNG/BÀ CHỦ DD TUỲ NGHI XỬ TRỊ:
 
1. THỤC VŨ
2. VÕ VĂN SÁU, TỨC SÁU BÒ VÀNG, SÁU GÓP GIÓ
3. Ý DÂN
4. TUỆ KIẾM
5. VÕ VĂN ÁI
6. THÍCH CHÁNH LẠC
7. THÍCH QUẢNG ĐỘ
8. THÍCH GIÁC ĐỨC
9. THÍCH VIÊN LÝ
10. BẢO QUỐC KIẾM, PHẠM HOÀNG VƯƠNG, PHẠM HOÀI VIỆT, TRẦN KIÊN CƯỜNG....
 
KHÓA MÕM NHỮNG ĐỨA TRÊN DÂY ĐỂ KHÔNG GÂY PHIỀN HÀ LÀNG NET ĐANG CẦN SỰ YÊN TỊNH ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI TẬP ĐOÀN VGCS!!!
MONG LẮM THAY! MONG LẮM, LẮM!!!
 
CKV
09-19-2014
 
 
baoquockiem bqkiem12@gmail.com [thong_tin_tu_do] <thong_tin_tu_do@yahoogroups.com>
To: aiton <>
 

KÍNH CHUYỂN. BQK
---------- Forwarded message ----------
From: <phamhba@yahoo.com>
Date: 2014-09-17 13:57 GMT-05:00
Subject: PHVg : MIÊN-CỘNG VÕ-VĂN-SÁU BÒ VÀNG NÓI LÁO KHÔNG CĂN..
 
MIÊN-CỘNG VÕ-VĂN-SÁU BÒ VÀNG NÓI LÁO KHÔNG CĂN..
      Thưa quý vị độc-giả !
      Đáng lẽ tôi không muốn đánh vào cái mõm chó của tên Sáu Bò Vàng tức Đại-Bịp Chi-Cẩu,  vì tôi biết nó là cái thằng bưng bô của Ki-Cộng Võ-Văn-Ái, không xứng-đáng để tôi nhọc sức.       Tuy-nhiên tôi làm phước dạy cho nó một bài học để đời:
        Này tên Miên-Cộng Võ-Văn-Ái Bò Vàng !
- Làm chánh-trị chớ nên dùng thủ-đoạn hèn-hạ, bỉ-ổi, và nói láo cũng phải có căn mới mong thuyết-phục quần-chúng. Cứ trong ba điều của mi đưa lên Diễn-Đàn đều khiến độc-giả thêm chê-chán cái Giáo-Hội Thập-Nhị Địa-Chi của lão Tân-Tăng Thích-Quảng-Độ & Ki-Cộng Võ-Văn-Ái, chứ chẳng mong chi cứu được GHPGVNTN, vốn đã bị hai lão Gian-Giáo-Tặc (TQĐ & VVA) đánh xẹp từ khuya rồi, hiểu chưa thằng chó đẻ Miên-Cộng Võ-Văn-Sáu Bò Vàng.
Điều thứ 1 : - GHPGVNTN do lão Tân-Tăng Thích-Quảng-Độ cầm quần không có bị chánh-quyền Cộng-Sản Hà-Nội nào đàn-áp cả, mà do chính Sư-Cộng Thích-Quảng-Độ & Ki-Cộng Võ-Văn-Ái đánh xẹp xuống, để dành lại 5 Si-Sư : Như-Đạt, Thanh-Quang, Nguyên-Lý, Chơn-Tâm gồm cả Thích-Quảng-Độ cam tâm đóng kịch ăn mày lòng thương-cảm của Phật-Tử dễ-tin, hầu  chia-chác với VC & VVA tiền cúng-dường từ nguồn Phật-Tử Tỵ-Nạn Cộng-Sản hải-ngoại. Nếu Cộng-Sản đàn-áp thì nó chỉ cần một cái khẩy móng tay thì GH nầy cũng biến thành tro bụi, chứ tại sao Chùa-Chiền Phật-Giáo mọc lên như nấm từ Nam chí Bắc? Đây là sự thật thứ nhất không bàn-cãi.
Điều thứ 2 : -Văn-Phòng II/VHĐ/GHPGVNTNHN/HK (gồm 7 Quái-Tăng-Ni : Giác-Đẳng, Huyền-Việt, Thông-Đạt, Trí-Tịnh, Trí-Hòa, Tịnh-Thường, Nguyên-Thanh) và Phòng Thông-Tin Phật-Giáo Quốc-Tế của Võ-Văn-Ái ở Paris đang bị Việt-Cộng Hà-Nội  đánh phá (?) Nếu thế,  cớ sao lão Tân-Tăng Thích-Quảng-Độ  cứ vài tuần lên hai trụ-sở nầy chửi-bới CSVN như bầm bầu,  mà CSVN không mời Thích-Quảng-Độ vào “Viện Đại-Học Cãi-Tạo Tư-Tưởng” (nhà tù VC) để học-tập, vì sao ? – Vì Thích-Quảng-Độ là kép chánh đóng vở trường kịch : “GHPGVNTN và Đức Đủ-Nghề Tăng-Thống TQĐ bị CSVN cầm tù hằng 30 năm”, cũng nhằm mục-đích ăn mày lòng thương-cảm của Phật-Tử dễ-tin, hầu  chia-chác với VC& VVA tiền cúng-dường từ nguồn Phật-Tử Tỵ-Nạn Cộng-Sản hải-ngoại. TQĐ là cây trổ ra tiền cho VC & VVA mà, làm gì bị Việt-Cộng Hà-Nội đánh phá ? Đây là sự thật thứ hai không bàn-cãi.
Điều 3 : - Đồng-thời kẻ chủ mưu đánh sập GHPGVNTN chính là tên Soạn-Tuồng & Cầm Chầu Ki-Cộng Võ-Văn-Ái. Lão Tân-Tăng Thích-Quảng-Độ, VC Lê-Công-Cầu là những tên Cán-Bộ Đặc-Tình- Việt-Cộng, kép nhì, và kép ba tuân-lệnh Ái không hơn không kém. ĐLHT.Thích-Chánh-Lạc và 2 Phật-Tử Phạm-Hoàng-Vương và Bảo-Quốc-Kiếm chỉ là nạn-nhân của bọn KI-KI-TO VÕ-VĂN-ÁI & SƯ-CỘNG THÍCH-QUẢNG-ĐỘ & VC LÊ-CÔNG-CẦU mà thôi ! Hai Sư-Đồ HT.Chánh-Lạc và Phật-Tử Bảo-Quốc-Kiếm đã rời bỏ quê-hương VN bất-hạnh  từ 20 đến 45 năm qua, cam-phận song lưu-vong hải-ngoại, chưa hề về Việt-Nam lần nào. Việc làm thủ-tục chuyển quyền chủ sở-hữu đất-đai cho thân-nhân ở Việt-Nam qua Tòa-Lãnh-Sự CHXHCNVN là thủ-tục hành-chánh bình-thường, không có chi đáng thắc-mắc hay méo-mó sự-thật. Nó vẫn không khác với trường-hợp của cái đám LLCSCHPG Thục-Vũ, Hương-Thúi & 90% người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản hải-ngoại, mỗi khi về thăm quê-hương hay nhận công-tác gì đó cũng phải quan-hệ với tên Miên-Cộng Võ-Văn-Sáu Bò Vàng núp trong Tòa Lãnh-Sư VC để nhận VISA vậy thôi ! Đây là sự thật thứ ba, sau cùng không bàn-cãi.
     Phần phản-luận của Phạm-Hoàng-Vương, tôi chỉ có bao nhiêu thôi, phần sự thật còn lại mọi người đã biết rõ, tôi không cần trần-tình chi cả. Nếu tên chó đẻ Võ-Văn-Sáu tự Bò Vàng tự biết không thể nào  biện-bạch vì sao mình bị Đồng-Bào Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-Nạn Seattle và vùng Phụ-Cận, Tiểu-Bang Washington biểu-tình, căng biểu-ngữ : ĐẢ ĐẢO TÊN VIỆT-CỘNG VÕ-VĂN-SÁU GÓP GIÓ CẮN PHÁ NGƯỜI VIỆT QUỐC-GIA thì hãy tự cúp đuôi xếp de, chui vô cái “hai lờ” của Tuệ-Kiếm & Nguyên-Nguyễn mà trốn đi cho con vợ già đỡ tốn tiền Welfare hàng tháng. Đừng chọc tao chửi con ĐĨ MẸ thằng chó đẻ Võ-Văn-Sáu Bò Vàng nữa nhé !
      Cám ơn quý vị độc-giả đọc trọn bài nầy. và xin lỗi viết cho Sáu Bò Vàng, và chỉ cho Sáu Bò Vàng là không thể sử-dụng ái-ngữ đặng. Trân-trọng.
            PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG
                      Sept-17-2014
 
baoquockiem  [thong_tin_tu_do] thong_tin_tu_do@yahoogroups.com
 
CON CHÓ KI TÔ Ý DÂN MÀ VIẾT ĐƯỢC VẬY À ?
SỢ TA QUÁ MÀ PHẢI NÙP TRONG HÁNG THẰNG CÀ LĂM KHÔNG VIẾT ĐƯỢC  TIẾNG VIỆT. XẤU HỔ QUÁ THÔI, LÙN ƠI !
BẤT KỂ NHÓM NÀO HỦY HOẠI DÂN TỘC VÀ PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÌ TA ĐÁNH.
TRÚC HỒ HAY HỒ TRÚC TA CŨNG ĐÁ. VIỆT KHANG CON MẸ MẦY, THU HÙNG THẰNG CHA MẦY, TUYẾT MAI BÀ CỐ NỘI MẦY CHỨ TỰ THIÊU CHO AI ???
LÁO VỪA THÔI HỠI BẦY CHÓ CỘNG.

2014-09-17 15:35 GMT-05:00 Y Dan ydanvn@gmail.com [GoiDan] <GoiDan@yahoogroups.com>:
  Ông Góp Gió,

Tôi hoàn tòan đồng ý nhận định, phân tích sâu sắc và rất chính xác của ông.

Tên Trương khôi BQK, và Phạm Hòang Vương gặp anh em LLCSCHPG tại California trọng Ngày Đai Lễ Phât Đản tổ chức tại chùa Điều Ngự vào năm 2010, tay bắt mặt mừng và xem như anh em Phật tử thân thiết với nhau. 
 
Sau đó thỉnh thoảng hắn vẫn vào diễn đàn LLCSCHPG trên Paltalk trong những buổi sinh hoạt rộng rãi, nhưng chỉ để nghe ngóng, thỉnh thỏang cầm MIC để bắt đầu chỉ trích  đánh phá Công Giáo. Cá nhân tôi nhắc nhở BQK, LLCSCHPG không chủ trương đánh phá bất cứ một tôn giáo nào cả. Vì tín đồ của mỗi tôn giáo chịu trách nhiệm gìn giữ, xây dựng và sửa đổi tôn giáo của họ, chúng tôi không có khả năng để chấn chỉnh tôn giáo khác.  Aii muốn theo tôn gíao nào là quyền tư do tín ngưỡng của người đó.

Mục tiêu của LLCSCHPG là ủng hộ GHPGVNTN, nếu chúng tôi đánh phá các tôn giáo khác, hóa ra Phật Tử thuộc GHPGVNTN nhận lệnh của GH để đánh phá họ hay sao ? Và dó cũng là cái cớ để mươn tay tín đồ các tôn giáo khác tấn công GHPGVNTN - vốn đã và đang bị tứ bề thọ địch mà mũi dùi sắc bén nhất là Nhà Cầm Quyền CSVN.

Hơn lúc nào hết sức mạnh tòan dân là tất cả mọi thành phần yêu nước, yêu tự do dân chủ, không phân biệt tôn gíáo, đảng phái, sắc tộc, khuynh hướng chính trị, xã hôi, cần phải được kết hợp để chống ngọai xâm Tàu Cọng và Nội Xâm CSVN.

Bất thình lình BQK viết bài đánh phá LLCSCHPG tơi tấp, chụp mũ cho chúng tôi là KiTo Giáo là Việt Tân, và dã man, trơ trẻn hơn là hắn đánh phá cá nhân GS Võ Văn Ái, chụp mũ cho GS Võ Văn Ái là Ki Tô Giáo, Việt Tân, Tàu lai, vvv. đánh phá hiến chương, khuôn dấu của GH, với những lời lẽ rất hạ cấp, thóa mạ những hàng ngũ lãnh đạo của GHPGVNTN, không chừa một ai kể cả Đức Tăng Thống. Nếu có chăng thì chỉ chừa HT Chánh Lạc mà thôi. Hắn khủng bố các diễn đàn, tả xung hữ đột, chém gió, với hơn môt trăm bài "Cưc Chẳng Đã" liên tục đánh phá LLCSCHPG và GHPGVNTN.

Ngòai ra bất cứ ai làm gì có hại cho chế độ CSVN thì hắn đều vung kiếm cùn trí tuệ của hắn để tấn công, trong số đó có Nhạc Sĩ Việt Khang, SBTN, Nhạc Sĩ Trúc Hồ, TS Nguyễn Đình Thắng, Phật Tử Lê Thị Tuyết Mai tư thiêu trước Dinh Độc Lập, Phật tử Hòang Thụ tư thiêu o Anh Quôc phản đối Tàu Cọng đem dàn khoang HD891 vào lãnh hải Viêt Nam, v.v.v.

Hai tên đặc tình nói trên đã thành công gài bẫy HT Chánh Lạc, khi ấy đang còn nắm giữ chức vụ quan trọng hang ngũ lãnh đạo GHPGVNTN tại Hai Ngoại, vào con đường sa đọa, phạm giới, liên lạc với Viêt Cọng, và từ đó HT Chánh Lạc thường trực bị đe dọa phải hòan tòan phục tòng chúng,  Nếu không thì bọn chúng bạch hóa những sự sai trái của HT Chánh Lạc trước công luận.  Một đòn phép phù thủy mà các tổ chức tình báo KGB, GRU của Nga, Tình Báo Hoa Nam của Tàu Cọng, CIA của Mỹ, MI của Anh, Tổng Cục Tình Báo Việt Cong, v.v.v. thường dung để gài bẩy đối phương vào tròng. 
Trước đó, chúng đã trực tiếp phone về Ngài Quảng Độ trong nước, lân la làm quen, tạo sư tin tưởng của Ngài. BQK đã cho chúng toi biết, hắn khuyên Ngài không nên lên tiếng nhiều trên công luận thế giới, có hại cho Gáo Hội. Nhưng sau này chúng tôi mới hiểu thâm ý của hắn muốn bịt miệng Ngài để thế giới không biết CSVN đang đàn áp tôn giáo, nhân quyền ở Việt Nam. Ngòai ra hắn  đã cố vấn cho HT Chánh Lạc dùng số tịnh tài rất lớn cúng dường của Phật Tử ở Hải Ngoại trong các buổi đai lễ gởi về mua chuộc các vị lãnh đạo Giáo Hội, như Thiên Hạnh, Viên Định, Chí Thắng, Không Tánh, v.v.v, mỗi người trên $5000 USD một lần gởi (xin xem bản báo cáo tài chánh của HT Chánh Lạc mà Phật tủ chùa Như Lai cung cấp). Mục tiêu là chúng muốn Giáo Hôi ủng hộ và suy tôn HT Chánh Lạc lên ngôi vị Phó Tăng Thống thay cho Ngài Hộ Giác đã viên tịch để chúng tha hồ lũng đọan GHPGVNTN.
 
Nhưng, cái ngu của chúng là chúng muốn ông Chánh Lạc lên làm Phó Tăng Thống, nhưng mặt khác chúng lại đánh phá phòng Thông Tin Phât Giáo Quốc Tế và GHPGVNTN, nên Giáo Hội đã đặt vấn đề vớ HT Chánh Lạc, buộc long HT Chánh Lạc phải viết thư một cách nhẹ nhằng, hàng hai, khiển trách Phật tử Tâm Huơng (Trương Khôi) và Không Vương (Phạm Hòang Bá).

Và đó là mấu chốt của vấn đề, chúng cảnh cáo HT Chánh Lạc bằng cách cung cấp thông tin mặt trái của ông Chánh Lạc cho Phật tử chùa Như Lai biết để họ viết thư thỉnh nguyện Tổng Vụ Tăng Sư GHPGVNTN can thiệp và kỹ luật ông tăng phạm giới này. Có thể HT Chánh Lạc đả thấy âm mưu của 2 tên đặc tình này nên đã có thái độ cứng rắn hơn, vì thế chúng bồi thêm những đòn hù doạ để áp lực HT Chánh Lạc bằng cách hé lộ lá thư mà HT Chánh Lạc gởi cho tòa Đại Sứ Việt Cọng xin lại đất đai, việc tổ chức Lễ Phật Đản trùng ngày 19/5 (sinh Nhật HCM) tại chùa Như Lai. Chúng đã đâm sau lung HT Chánh Lạc, nhưng bề ngòai thì chúng vẫn gỉa vớ đóng vai bênh vực HT Chánh Lạc tới bến. 

Chúng đã thành công phân rã tổ chức GHPGVNTN và đã mượn tay Giáo Hôi loại ông Chánh Lạc ra khỏi GHPGVNTN khi thấy Giáo Hội và Phật Tử không còn ủng hộ ông Chánh Lạc nữa, ý đồ đưa ông Chánh Lạc lên ngôi vị Phó Tăng Thống thay Ngài Hộ Gíac không thành công. Việc xử dụng lá bài HT Chánh Lạc đã hết, múi chanh đã bị vắt cạn kiệt, hết nước.

Nhưng giờ đây tụi đặc tình tôn giáo vẫn hàng ngày tiếp tục mai phục GHPGVNTN vì VP1, VP2, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc  Tế vẫn còn hiện hưũ. Chúng luân xa chiến,  hết đám Bảo Quốc Kiếm, Phạm Hoàng Vương, bây giờ lòai ra các nhân vật khác xưng là hậu duệ VNCH, xử dung y chang một bài bản đã được huấn luyện, khúng bố bằng những hù doạ chụp mũ Ki Cọng, Việt Tân, v,v,v không ngoài mục đích tổng tấn công GHPGVNTN và những phậ tử trung thành với GH, để chúng mong kéo dài sự hấp hối của chệ độ CSVN. 

Chỉ tiếc mấy ông Thầy VL, VD, TH, KT, CT..... trong Tăng Đòan đã vì lợi dưỡng hoặc vì thâm tình với HT Chánh Lạc mà mù quáng quay lưng lại với Giáo Hội.

Chừng nào còn sống, tôi vẫn có niềm tin chính nghĩa luôn thắng gian tà, ma quân sẽ bị tàn lụi trước ngọn đuốc cũa chánh pháp và lương tâm của những con người lương thiện.
  

Ý Dân
Sept 17, 2014


 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website