CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, July 23, 2015

Mục Lục Những Bài Viết Dạy Bảo Con Chó Sống Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn

Mục Lục

Những Bài Viết Dạy Bảo Con Chó Sống Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn
 
 

 "đánh như Lão Móc KINH quân VẸM"

 (thơ của thằng 7 Lốp răng lợn lòi Trương Minh Hoà rừng U Minh, Miệt Cà Mau bốc thơm tên thờ Tàu Ký Giả Vịt Nuốt Dây Thun Nguyễn Thiếu Nhẫn)

HEO”
0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website