CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, March 13, 2015

Trung Lĩnh: Thứ Hai Mang!

Chỉ những tên Việt gian, thứ hai mang mới muốn xóa bỏ sự đau thương, tang tóc của ngày Quốc Hận 30/4/75, chỉ những tên Việt gian hai mang mới gian dối muốn đổi ngày quốc hận thành ngày Journey To Freedom Day để có lý do ăn mừng. Tổ cha chúng nó thứ hai mang, loài vô liêm sỉ.

Thứ Hai Mang
 
Lạ gì chúng nó thứ hai mang
Chỉ thích điêu ngoa khoái cắn càn
Lên lưới hăng say thằng liếm đĩa
Chui gầm thậm thụt đứa ăn gan
Thấy tên điếu đóm liền nâng cọc
Gặp bác lính già vội húc mang
Chống cộng, cộng bền ôi mới tuyệt
Lạ gì chúng nó thứ hai mang
 
Trung Lĩnh


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website