CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, March 21, 2015

Sưu Tầm: Bồ tát Mục Kiền Liên và tập đoàn ma đạo GHPGVMTN

 
Bồ Tát Mục Kiến Liên là một đệ tử đắc ý vào bậc nhất của Đức Phật, Ngài có quyền phép vô biên, ấy thế mà không cứu được Mẹ của mình là bà Thanh Đề. Lý do là vì NGHIỆP của bà quá lớn. Khi còn sinh tiền bà Thanh Đề đã phạm rất nhiều tội lỗi. Điển hình như tham lam, độc ác, dối trá (không thấy nói đến tội dâm loàn).

Quán chiếu:
 

Bồ tát Mục Kiền Liên thần thông phép mầu như thế mà không cứu nổi Mẹ của mình, như vậy thử hỏi những tên dâm loàn như Thích Chánh Lạc, Thích Viên Lý, Viên Dung, Viên Thành, Thích Không Tánh...tham lam như Hộ Giác, Giác Đẳng, Thích Phước Huệ...ăn gian, nói dối, vô ân,bạc nghĩa như Quảng Độ, Huyền Quang, Giác Đức, Viên Định... độc ác, tàn nhẫn, thú tánh như Đôn Hậu, Chánh Trực, Thiện Minh, Trí Dũng... THÌ XIN HỎI CHƯ VỊ LÀNG LƯỚI: những tên này tổ chức VU LAN thì TRỜI PHẬT nào độ cho CHA MẸ chúng ta. Chính bản thân của những tên vô loài, dâm loàn, tham lam, độc ác, dối trá như trên thượng dẫn, chúng còn không khả năng cứu nổi chúng thì chúng cứu độ ai, giải thoát ai!!!???
Chắc chắn địa ngục, a-tỳ đang chờ đón bọn vô loài này và hình phạt cho bọn này còn ngàn lần hơn bà Thanh Đề mẹ của Bồ Tát Mục Kiền Liên.

Chính Khí Việt.
 
07/22/2012

Những Bằng Chứng Không Thể Biện Minh Của Tập Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (Ấn Quang)!!!
WASHINGTON - In a special report to President Johnson, Westmoreland has urged support of Thieu's action as a necessary security measure because of Tri Quang's recent anti-government activities.

The President was informed Tri Quang provided the in-city bases from which the Viet Cong had hoped to turn their recent Saigon and Hue attacks into a general popular uprising.

Best evidence of the Communist alliance with Tri Quang, according t o Westmoreland was the location of headquarters of the Viet Cong attack  on Saigon in An Quang pagoda, long famed as the seat of the militant Buddhist's operations.
South Vietnamese troops capturing the pagoda, in the heart of Saigon's crowded Chinese district, found all the equipment needed for a fullscale Communist command post.

Prisoners taken in the fighting around the pagoda, Westmoreland revealed, described its function as the nerve center for the Saigon attack.
They confirmed, he stated, the command post was set up several weeks in advance of the offensive and while Tri Quang was in the pagoda.  Large amounts of Soviet - made weapons also were stored in a building behind the main temple before the attack
South Vietnamese officials said the command post, staffed by a Viet Cong organization with the code-name "d - 214,Hanoi unit" was headed by a North Vietnamese major general, a friend of Tri Quang from the time both served with the Viet Minh against the French.

According to Westmoreland's report, the clandestine help from Tri Quang's followers in Hue is one reason why the Communists were able to hold out so long.

There, as in Saigon, the pagoda of Tri Quang's militant Buddhists was the central coordinating point of the Viet Cong attacks and their stubborn defense of the city. More than 100 U.S. Marines lost their lives in recapturing the walled city.


THE FIFTH COLUMN

Another U.S. intelligence estimate states Tri Quang helped plan the Buddhist role in the Communist attacks and then went into hiding after he saw the Viet Cong-North Vietnamese offensive was not strong enough to topple the Thieu government.

In preparation for the Tet assault, the report points out, Tri Quang and his militant Buddhists waged a prolonged drive for popular support.

Tri Quang, for instance, in December and January dispatched a team of speakers on a nationwide tour protesting government policy. The Viet Cong at the same time let it be known they planned an assault on major cities and promised to replace the Thieu government with a coalition including the militant Buddhists.

Once the new coalition wasformed, according to one captured document, Tri Quang was to be sent to the United Nations to demand immediate withdrawal of U.S. forces from South Vietnam. So far, President Johnson has kept hands off.

In discussing the arrest of Tri Quang with Congressional leaders recently, the President took the position it is strictly an internal matter for the South Vietnamese government to handle.

"One of President Kennedy's biggest mistakes in Vietnam,"    the President told the legislative leaders,   "was to let U.S. officials get too deeply involved in Tri Quang's effort to overthrow the late President Diem. We are still paying for that blunder."

Tri Quang's supporters in Saigon now are trying a new approach. They are urging U.S. Ambassador Ellsworth Bunker to intervene on behalf of the militant Buddhist by discreetly advising the Thieu government of the possible damage to its image.

 Ðón xuân Bính Thân 2016 nhưng chúng ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ quên xuân Mậu Thân, nhất là tội ác của cộng sản đã giết BẢY NGÀN người dân vô tội tại Huế, năm 1968!


QUỶ ĐỎ  (THÍCH)  ĐÔN HẬU BỊ VNCH KẾT ÁN TỬ HÌNH

Ðặc biệt là chúng ta phải lên án mấy tên việt gian cộng sản dưới đây:
- Thích Quảng Ðộ
-Thích Giác Đức
- Thích Nhất Hạnh
- Võ Văn Ái
đang tiếp tục lợi dụng đạo Phật để bóc lột đồng bào và tuyên truyền cho cộng sản!!!
 


TỘI ÁC CỦA BỌN VC TRỌC MANG TÊN -->> GIÁO HỘI "PHẬT GIÁO"  "VIỆT NAM" THỐNG NHẤT <<--- TỪ SÀI GÒN RA ĐẾN HUẾ TRONG VỤ THẢM SÁT MẬU THÂN 1968

QUỶ ĐỎ  (THÍCH)  ĐÔN HẬU BỊ VNCH KẾT ÁN TỬ HÌNH
 photo CONVICTEDTHICH-DON-HAU_zps92efb750.jpg
ANH LÍNH VNCH ĐANG KÉO LÊN MỘT XÁC NẠN NHÂN CS TRONG TẾT MẬU THÂN


 photo NAN NHAN MAU THAN 1968_zpsp2uxe6ei.jpg
 The savage military offensive againts Saigon
and other cities was carried out while Hanoi
 was orchestrating its major 'peace' offensive.
 photo WILLFULKILLING-GENEVACONVENTIONSTERM_zps4a576421.jpg
ĐÂY LÀ ĐOẠN TRÍCH NGUYÊN VĂN LỜI CỦA  VÕ VĂN ÁI ! TÀI LIỆU NÀY  ĐÃ LỘT TRẦN TRỤI BỘ MẶT VGCS CỦA TẺN PHAN CHIEN PHAN QUOC BASSET VO VAN AI!
 
 " he  advocated a US cease-fire in Vietnam and
 the installation of a "peace government" to


replace the Thieu-Ky government as the best
 

way to make a success of the Paris peace talks " photo c0e131fe-722c-48b6-9630-4c761cbbde92_zps6825ccc4.jpg

MANIFYING THE 1968 MASSACRE'S HIDDEN FACE
 photo VC - UBCV 1_zps2p13rk0h.jpg
 photo VC - UBCV 2_zpskpic5ltf.jpg

 photo VIET CONG AND THE UBCV 1_zpstg4xs68z.jpg
 photo VIET CONG AND THE UBCV 2_zps9dpim91q.jpg
 photo VIET CONG AND THE UBCV 3_zpsidhs3hir.jpg
 photo VIET CONG AND THE UBCV 4_zpssedykvvx.jpg
 photo VC20THICH20DON20HAU20DEATH20SENTENCE_zpsehlyh6tn.jpg
 photo CRIME BY VC AND UNIFIED BUDDHIST_zpslkd0xana.jpg
========
 photo VC TRINH DINH THAO_zpspohl6wtm.jpg
 photo HUEBURIED_zpse889a2fa.jpg
 


 photo 4-AnQuangPagoda-locationofVietCongheadquartersduringthefighting1968_zpsdabcbc88.jpg
 photo hist_us_20_war_viet_-nguyen_van_lem-_1_zpsaca53ae6.jpg
"CHÙA" ẤN QUANG CỦA BÈ LŨ VC TRỌC "GHPGVNTN"  , LÀ TRUNG TÂM CHỈ HUY CỦA VIỆT CỘNG TẠI SAIGON-CHOLON TRONG VỤ TẾT MẬU THÂN 1968.
VC 07-LỐP ĐÃ BỊ LÔI RA TỪ TẦNG LẦU 2 TẠI ẤN QUANG TRONG LÚC ĐANG XẢ SÚNG BẮN GIẾT NGƯỜI VÔ TỘI.
 photo 4bf7abc6-db5d-4cff-9bb4-921444030e50_zpsc23b1d3e.jpg
 The Report from Gen. William Westmoreland to President Lyndon B. Johnson ( LBJ )
                  

                                       File:Gen William C Westmoreland.jpg
William Childs Westmoreland (March 26, 1914 – July 18, 2005) was a United States Army general, who commanded U.S. military operations in the Vietnam War at its peak (1964–68), including during the Tet Offensive. He adopted a strategy of attrition against the Viet Cong and the North Vietnamese army. He later served as U.S. Army chief of staff from 1968 to 1972.        

 photo WESTMORELANDSREPORT1_zps3f98e53d.jpg

 photo WESTMORELANDSREPORT2_zps67a98498.jpg


WASHINGTON - In a special report to President Johnson, Westmoreland has urged support of Thieu's action as a necessary security measure because of Tri Quang's recent anti-government activities.

The President was informed Tri Quang provided the in-city bases from which the Viet Cong had hoped to turn their recent Saigon and Hue attacks into a general popular uprising.

Best evidence of the Communist alliance with Tri Quang, according t o Westmoreland was the location of headquarters of the Viet Cong attack  on Saigon in An Quang pagoda, long famed as the seat of the militant Buddhist's operations.
South Vietnamese troops capturing the pagoda, in the heart of Saigon's crowded Chinese district, found all the equipment needed for a fullscale Communist command post.

Prisoners taken in the fighting around the pagoda, Westmoreland revealed, described its function as the nerve center for the Saigon attack.
They confirmed, he stated, the command post was set up several weeks in advance of the offensive and while Tri Quang was in the pagoda.  Large amounts of Soviet - made weapons also were stored in a building behind the main temple before the attack
South Vietnamese officials said the command post, staffed by a Viet Cong organization with the code-name "d - 214,Hanoi unit" was headed by a North Vietnamese major general, a friend of Tri Quang from the time both served with the Viet Minh against the French.

According to Westmoreland's report, the clandestine help from Tri Quang's followers in Hue is one reason why the Communists were able to hold out so long.

There, as in Saigon, the pagoda of Tri Quang's militant Buddhists was the central coordinating point of the Viet Cong attacks and their stubborn defense of the city. More than 100 U.S. Marines lost their lives in recapturing the walled city.


THE FIFTH COLUMN

Another U.S. intelligence estimate states Tri Quang helped plan the Buddhist role in the Communist attacks and then went into hiding after he saw the Viet Cong-North Vietnamese offensive was not strong enough to topple the Thieu government.

In preparation for the Tet assault, the report points out, Tri Quang and his militant Buddhists waged a prolonged drive for popular support.

Tri Quang, for instance, in December and January dispatched a team of speakers on a nationwide tour protesting government policy. The Viet Cong at the same time let it be known they planned an assault on major cities and promised to replace the Thieu government with a coalition including the militant Buddhists.

Once the new coalition wasformed, according to one captured document, Tri Quang was to be sent to the United Nations to demand immediate withdrawal of U.S. forces from South Vietnam. So far, President Johnson has kept hands off.

In discussing the arrest of Tri Quang with Congressional leaders recently, the President took the position it is strictly an internal matter for the South Vietnamese government to handle.

"One of President Kennedy's biggest mistakes in Vietnam,"    the President told the legislative leaders,   "was to let U.S. officials get too deeply involved in Tri Quang's effort to overthrow the late President Diem. We are still paying for that blunder."

Tri Quang's supporters in Saigon now are trying a new approach. They are urging U.S. Ambassador Ellsworth Bunker to intervene on behalf of the militant Buddhist by discreetly advising the Thieu government of the possible damage to its image.
 
 

QUỶ ĐỎ  (THÍCH)  ĐÔN HẬU BỊ VNCH KẾT ÁN TỬ HÌNH
 photo CONVICTEDTHICH-DON-HAU_zps92efb750.jpg


 photo NAN NHAN MAU THAN 1968_zpsp2uxe6ei.jpg
__._,_.___0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website