CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, March 5, 2015

Chính Khí Việt (Phần 2) SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ NHÓM “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG”

SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ NHÓM “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG”
(Phần 2)
 


CHÚ Ý 5: Từ 3 đến 12 tháng 03, 1955, Hồ cho họp Hôi nghị trung ương lần thứ 7 (mở rộng), để khẳng định rằng: ”KẺ THÙ trước mắt CỦA TOÀN DÂN TA LÀ ĐẾ QUỐC MỸ, phái thực dân Pháp phản Hiệp định VÀ BỌN NGÔ ĐÌNH DIỆM, ĐẾ QUỐC MỸ LÀ KẺ THÙ ĐẦU SỎ VÀ NGUY HIỂM NHẤT” (sic).

Chỉ năm tháng sau, tức tháng 8, 1955, Hồ cho mở Hội nghị trương ương lần 8 (mở rộng).  Hồ khẳng định lại lần nữa rằng: “Đế quốc Mỹ là kẻ thù đầu sỏ nguy hiểm nhất CỦA NHÂN DÂN TA.  Nhiệm vụ trước mắt của Đảng là “ra sức tập hợp LỰC LƯỢNG TOÀN DÂN thành một Mặt trận thống nhất rộng rãi, có một cương lĩnh chung thích hợp để ĐẤU TRANH CHỐNG ĐÉ QUỐC MỸ VÀ BÈ LŨ TAY SAI CỦA CHÚNG, THỰC HIỆN THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ trên cơ sở độc lập, dân chủ và bằng phương pháp hoà bình” (sic).

Hội nghị trung ương 8 (Khoá 2) cũng nhấn mạnh: “MUỐN THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ, điều cốt yếu là phải ra sức củng cố Miền Bắc, ĐỒNG THỜI GIỮ VỮNG VÀ ĐẨY MẠNH CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN MIỀN NAM” (sic).

Hội nghị này, Hồ đã cho bổ xung vào Bộ chính trị những tên Lê Đức Thọ, Lê Văn Lương, Lê Thanh Nghị, Phạm Hùng, Nguyễn Duy Trinh và Hoàng Văn Hoan.

XIN HỎI:

=== Ai cho phép, và căn cứ vào đâu mà tập đoàn Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, ngay từ tháng 3, 1955, dám khẳng định rằng: “Kẻ thù trước mắt của TOÀN DÂN TA là  BỌN NGÔ ĐÌNH DIỆM” (SIC)???

=== Cải cách ruộng đất ở Miền Bắc có được giải quyết bằng “PHƯƠNG PHÁP HOÀ BÌNH” không?

Nhưng điều chủ yếu ở đây là vạch ra để bạn đọc thấy hai tên tội đồ của dân tộc Việt Nam là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp chưa bao giờ ngừng thực hiện xâm lược Việt Nam Cộng Hoà vì quyền lợi của Nga Xô và Tàu Mao, qua dẫn chứng có hệ thống rút từ chính các nghị quyết của tập đoàn VGCS!!!

CHÚ Ý 6: Tài liệu của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp đã ghi rõ ràng như sau:

Trích: “Vào mùa thu 1956 (tức sau Hội nghị Trung Ương 10- CKV), bản Đề Cương Cách Mạng Miền Nam đã được đưa ra thảo luận trong hội nghị các Bí thư tỉnh uỷ miền tây nam bộ, sau đó ở miền đông nam bô và đến tháng 12, 1956, được thảo luận ở Hội nghị Xứ Uỷ họp tại PhnômPênh, đề cương nêu ra xu hướng phát triển tất yếu của Cách Mạng Miền Nam “Muốn chống Mỹ - Diệm, ngoài con đường cách mạng, nhân dân Miền Nam không có con đường nào khác.  Đề cương Cách Mạng Miền Nam đã góp phần tích cực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và TỔ CHỨC CHO PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA TỪNG PHẦN Ở MIỀN NAM và góp phần chuẩn bị cơ sở  lý luận và chính trị cho Nghị Quyết 15 của trung ương về Cách Mạng Ở Miền Nam.” (hết trích)

THỬ HỎI NHÓM NGUYỄN MINH CẦN, BÙI TÍN, VŨ THƯ HIÊN VÀ BÈ LŨ rằng tập đoàn Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, ngay từ 1956 đã dám công khai chỉ đạo tập đoàn Việt Gian Cộng Sản của chúng can thiệp vào Việt Nam Cộng Hoà  bằng “muốn chống Mỹ - Diệm, NGOÀI CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG nhân dân Miền Mam không có con đường nào khác” (sic).  Và, chúng ra lệnh cho việc “TỔ CHỨC CHO PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA TỪNG PHẦN” (sic) trong lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hoà là thế nào vậy? 

Cách Mạng” và “Khởi Nghĩa” là phương pháp BẠO LỰC ĐỔ MÁU hay đó là PHƯƠNG PHÁP HOÀ BÌNH??? Và trên thực tế đã xảy ra như thế nào???

CHÚ Ý 7:  Tháng 01, 1959, Hội nghị 15 (mở rộng) của Trung ương cộng sản việt gian do tội đồ Hồ Chí Minh đích thân chủ trì (có sự tham gia của Võ Nguyên Giáp). 

Tham gia Hội nghị còn có đại biểu Xứ Uỷ Nam Bộ, Liên Khu Uỷ Khu V và Ban cán sự Đảng các tỉnh cực nam trung bộ.  Hội nghị nhận định:

Trích: Cách Mạng Việt Nam lúc này phải thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Miền Bắc và CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ NHÂN DÂN Ở MIỀN NAM.” (hết trích)

Tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp khẳng định:

Trích: “Phương hướng phát triển cách mạng ở Miền Nam nói chung là không thể đi ra ngoài quy luật chung của cách mạng ở các nước thuộc địa, nửa thuộc địa từ trước đến nay, cho nên con đường phát triển cơ bản của cách mạng ở Miền Nam là KHỞI NGHĨA DÀNH CHÍNH QUYỀN VỀ TAY NHÂN DÂN. CON ĐƯỜNG ĐÓ LÀ LẤY SỨC MẠNH CỦA QUẦN CHÚNG DỰA VÀO LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ CỦA QUẦN CHÚNG LÀ CHỦ YẾU, KẾT HỢP VỚI LỰC LƯỢNG VŨ TRANG để đánh đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân” (hết trích)

(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 05 Tháng 03, 2015

(Xem Tiếp Bài 3: Chính Khí Việt: (Phần 3) SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ NHÓM “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG” )

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website