CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, February 23, 2015

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT: Hỡi Đồng Bào Phật Tử chân chính trong và ngoài nước

Hỡi Đồng Bào Phật Tử chân chính trong và ngoài nước:

Hãy cảnh giác trước những lời mê hoặc cuả bọn công an troc đầu mang lớp áo cà sa ác tăng đã nhúng tay vào máu  đồng bào. Đã bóp chết VNCH. Nay lại nguỵ trang dưới chiêu bài yêu nước để  thực thi kế sách của Đảng Cộng Sản từng bước đem dân tộc Việt Nam làm chư hầu Trung Cọng.

     Quý vị nghĩ sao ?  Khi ác tăng đã rước giặc vào nhà giết hại đồng bào ta . Bằng chứng đã quá rõ ràng, hết đường chối cãi.  Không thể đội lốt chư tăng mãi để lấy “ vú lấp miệng em”.

  Hãy vì sự tồn vong của quê hương dân tộc mà hãy can đảm đứng lên vạch mặt chỉ tên và tống xuất chúng ra khỏi  nơi tôn nghiêm thờ tự.

     Quý vị còn chần chờ gì nữa mà không chỉnmh đốn hàng ngũ Phật tử ? việc làm  không khó, không sợ bị tù đày , trong tầm tay cuả quý vị Phật tử chân chính mà quý vị chưa dám nói lên sự thật thì làm sao chúng tôi còn tin tưởng vào lời nói của quý vị hô hào cứu nước.  Xin đừng bị lừa bịp lần thứ hai.

Cám ơn quý vị chư tăng chân chính.

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website