CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, February 20, 2015

Chính Khí Việt: BỊ GẬY ĐI XIN TỰ DO HAY XIN US DOLLARS???

BỊ GẬY ĐI XIN TỰ DO
HAY XIN US DOLLARS???
Chính Khí Việt
 Eleanor Roosevelt cầm bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
Eleanor Roosevelt cầm bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
NHÂN QUYỀN, DIỄN ĐẠT MỘT CÁCH DỄ HIỂU, LÀ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC QUYỀN LÀM CHỦ BẢN THÂN. Không một thế lực nào hay một cá nhân nào được tự tiện cho mình quyền tước bỏ hoặc chi phối cái quyền làm chủ đó của người khác.
Tóm tắt như trên để thấy rằng, ở Việt nam hiện nay, người dân Việt Nam phải hiên ngang giữ quyền làm chủ của mình cũng như phải đấu tranh ngoan cường để  bảo vệ cái quyền làm chủ đó.  Chỉ  khi có quyền làm chủ thì mới có cuộc sống với mọi thứ tự do, hạnh phúc và mới có thể vun đắp cho tương lai tốt đẹp cho các thế hệ nối tiếp.
Khi đã phải bị gậy đi ăn xin “TỰ DO” mà không dám tự đấu tranh thì làm gì còn tư cách làm chủ!
Khi một quốc gia được hình thành thì mỗi thành viên trong quốc gia đó ngoài quyền làm chủ bản thân, mỗi người còn có quyền làm chủ chung về mọi hoạt động trên mọi bình diện của quốc gia, giới hạn trong một vùng địa lý nhất định.
Để bảo đảm điều đó mọi người hợp tác thông qua một khế ước nhằm:
1/ Khẳng định cái quyền làm chủ đó của tất cả các thành viên trong quốc gia;
2/ Hoạch định ra đời cho một tổ chức có nhiệm vụ xây dựng các cơ cấu để bảo vệ quyền làm chủ  đó của các thành viên trong quốc gia, tức là toàn thể các  sắc dân sinh sống trong địa  bàn của  quốc gia.
Cái Khế Ước đó  chính là  HIẾN PHÁP của một nước vậy và chỉ  có toàn dân  mới có quyền thay đổi HIến Pháp.
                Cho nên nội dung của một bản văn Hiến Pháp cho phép mọi người thấy được sự bảo vệ hay sự tước bỏ nhân quyền của những thành viên trong quốc gia  đó.
Nhìn vào bộ máy nhà nước của Việt Nam, từ khi bị tập đoàn VGCS lừa  đảo chiếm đoạt, thì  dù  ở một địa  phương như vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931; dù ở một nửa nước phía Bắc như 1954-1975 hay ở cả nước như 30-04-75 cho đến đầu năm 2014 này, đã cho thấy tập đoàn VGCS  vẫn nhất quán trước sau như một tước bỏ Nhân Quyền Của Toàn Thể Nhân Dân Việt Nam bằng vũ lực  cùng với những thủ  đoạn chính trị lưu manh, qua  các khẩu hiệu như Trí Phú Địa Hào – Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ; qua  bốn cuộc  cách mạng gọi là: Cách Mạng Ruộng Đất, Chấn Chỉnh Tổ Chức, Cách Mạng Văn Hóa Tư Tưởng và  Cải Tạo Công Thương Nghiệp Tư Bản Tư Doanh.  Sau 1975 thì VGCS  tiến hành cái gọi là củng cố và  xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, rồi Mở Cửa và Đổi Mới và hiện nay là làm Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa!!!
Việt Nam khi bị cai trị bởi quân xâm lược Tàu, thực dân Pháp và Phát Xít Nhật thì toàn dân Việt Nam cũng bị chúng dùng vũ lực  tước đoạt Nhân Quyền.  Nhân dân Việt Nam bị coi là NÔ LỆ.
Để lấy lại Nhân Quyền cho mình, tổ tiên ta không đi cầu xin ai mà tự mình đoàn kết thành một lực lượng để  đánh đuổi quân xâm lược  ra khỏi Việt Nam.  Lịch sử các nước trên thế giới đều như vậy cả. Ngay như những người Nô Lệ Da Đen ở Mỹ cũng phải đoàn kết tự đấu tranh mới dành được Nhân Quyền như ngày nay chứ không phải “bị gậy đi ăn xin”!  Và  cái nhân quyền đó đã được bảo đảm bằng nội dung Hiến Pháp của Nước Mỹ và các Tu Chính Án.
Tại Sao Tập Đoàn Việt Gian Cộng Sản Cướp Nhân Quyền Của Người Dân Việt Nam?
Đã có rất nhiều tài liệu của tập đoàn VGCS chứng minh rằng chúng tuy hình hài là  người Việt Nam nhưng chúng đã TỰ NGUYỆN làm tay sai cho Ngoại Bang để  dùng vũ lực xâm lược và  đặt ách cai trị ở Việt Nam, phục  vụ cho mọi quyền lợi của Ngoại Bang!
Để hợp pháp hoá việc đó, chúng đã dùng mọi thủ  đoạn kể cả vũ lực, với sự ủng hộ và làm ngơ của các thế lực DUY LỢI  theo TƯ DUY THỰC DÂN, nhằm tước đoạt Nhân Quyền, tức quyền làm chủ của toàn dân Việt Nam, đẩy tất cả  thành NÔ LỆ.  Vì chỉ có NÔ LỆ mới tạo ra LỢI NHUẬN CAO NHẤT!
(Hai đùi ông Nguyễn Mậu Thuận thâm tím vì bị đánh tại trụ sở công an xã - Các nhà "dân chủ" có đem tấm hình này để "bị gậy" xin Nhân Quyền không???
Giờ nghỉ trưa, công
 nhân phải vạ vật ăn trưa ở bên ngoài, với khoảng 11.500 đồng/bữa
Giờ nghỉ trưa, công nhân phải "vạ vật" ăn trưa ở bên ngoài, với khoảng 11.500 đồng/bữa
Nhân quyền là  cái bao quát, gồm tất cả các thứ TỰ DO, như tự do tư tưởng; tự do  đi lại; tự do cư trú; tự do tín ngưỡng; tự do học tập; tự  do lập hội, tự do mưu cầu hạnh phúc…, cho đến tự do yêu nước.
Cho nên cần phải hiểu rằng, hễ có Nhân Quyền thì có mọi thứ tự do.  Còn nếu chỉ có một vài thứ tự do thì khác nào như một người không có mắt, không có tay chân, tuy họ vẫn là người nhưng là một người không toàn vẹn!
                Tình hình thế giới có nhiều biến chuyển quan trọng từ  sau thế chiến thứ hai.  Trong lãnh vực  xã hội, sự giác ngộ quyền làm chủ (tức nhân quyền) của nhân dân các nước trên thế giới là  động lực  chính làm thay đổi bộ mặt thế giới.  Những thế lực  vì lợi nhuận cao nhất, núp dưới nhiều chiêu bài và  sử dụng nhiều thủ  đoạn gian  dối, vẫn tiếp tục  tìm cách tước  đoạt quyền  làm chủ của các cộng đồng mỗi quốc gia trên thế giới, biến họ thành Nô Lệ Kiểu Mới, vì chính họ vừa  là nguồn gốc tạo ra lợi nhuận tối đa  vừa là tư bản (capital) biết nói!  Hầu như không còn hiện tượng một nước này đem quân xâm lược nước khác kiểu thực dân cũ ở Phương Tây. Nhưng vẫn còn có sự xâm lược  đỏ theo kiểu Leninist, tức là  đào tạo, ủng hộ, cộng tác với một số tay sai bản  xứ để chúng làm  cái việc  lập đảng phái, dùng thủ đoạn chính trị lưu manh kể cả dùng vũ lực nhằm cướp bộ máy nhà nước và trực tiếp cai trị người dân bản xứ!
Từ ngày tập đoàn VGCS lừa đảo nhân dân Việt Nam bằng lợi dụng lòng yêu nước nhưng lại nghèo nàn thông tin trung thực  của họ cũng như chưa  có  điều kiện sinh hoạt chính trị… nên chúng đã cướp được  bộ máy nhà nước.  Chúng đã sử dụng bộ máy nhà  nước đó để thực hiện bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist của Mẫu Quốc Nga Xô ra bà nuớc trên bán đảo Đông Dương là Việt Nam, Lào và Cam Bốt.  Do vị trí địa chính trị nên Nga Xô  cũng cho phép Tàu Mao cùng tham gia nuôi dưỡng chúng.  Vì thế chúng cũng là  CÔNG CỤ  BÀNH TRƯỚNG chủ nghĩa  Đại Hán của Tàu Mao!
Sau  khi Nga Xô và  chư hầu Đông Âu sụp đổ thì TẬP ĐOÀN  VIỆT GIAN CỘNG SẢN  HOÀN TOÀN LÀ  CÔNG CỤ CỦA  TÀU BÀNH TRƯỚNG để  xâm lược và cai trị chính nước Việt Nam cũng như Lào và Cam Bốt.  Nói một cách khác là  HÁN HÓA TOÀN ĐÔNG DƯƠNG.
Thằng việt gian Trương Tấn Sang có thấy nhục không trong việc tiếp nối nòi VIỆT GIAN HÁN HÓA ĐẤT NƯỚC và NHÂN DÂN VIỆT NAM?
Về mặt trao đổi ngoại giao kinh tế, văn hóa…với quốc gia nào khác trên thế  giới, tập đoàn VGCS đều phải xin phép Mẫu Quốc Tàu bành trướng!!!
NHÂN DÂN VIỆT NAM CÓ TRUYỀN THỐNG ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA  TỔ QUỐC LÊN TRÊN QUYỀN LỢI CÁ NHÂN CŨNG NHƯ CÓ TRUYỀN THỐNG ĐÁNH ĐUỔI QUÂN XÂM LƯỢC, BẢO VỆ VÀ  XÂY DỰNG TỔ QUỐC VIỆT NAM.  Chính vì lẽ đó mà muốn thực thi được  vai trò  VIỆT GIAN HỮU HIỆU NHẤT, tập đoàn csVN phải tước bỏ quyền làm chủ (tức Nhân Quyền) của  TOÀN DÂN VIỆT NAM,  ngay từ luật gốc, tức Hiến Pháp  do chúng đơn phương soạn thảo và thông qua để  làm nền tảng Pháp Lý cho các  thế lực DUY LỢI  với TU DUY THỰC DÂN dễ dành ủng hộ chúng.
Nhân dân Việt Nam KHÔNG CỘNG SẢN muốn có  Nhân Quyền thì phải thấy tập đoàn VGCS  chính là THỦ PHẠM  ăn cướp Nhân Quyền của  mình.  Cho nên  muốn thoát kiếp nô lệ thì phải tìm mọi biện pháp liên kết với nhau đòi lại Nhân Quyền, dù là bằng phương cách nào cũng đều  chính đáng hợp với đạo lý của mọi người trên hành tinh này.
Nhân dân các nước trên thế giới, thông qua  ý kiến cá nhân, các  tổ chức phi chính phủ, các cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp, nếu muốn thực  sự giúp đỡ và hỗ trợ cho việc  ĐÒI NHÂN QUYỀN CHO NGƯỜI DÂN VIỆT NAM BỊ TRỊ  thì  cần phải NHÌN THẤY  cái chất “phản động” Việt Gian trong nội dung Hiến Pháp sửa  đổi của Việt Gian Cộng Sản vừa  đơn phương cho thông qua cuối năm 2013.
                Việc tiếp đón, nghe kể  khổ, phỏng vấn một cá nhân hay một nhóm nào đó mà họ tự nhận hoặc  được vỗ về, ve vuốt như là “nhà dân chủ, nhà  đối lập, tù nhân lương tâm…”  thì  chỉ là một cách khuyến khích khéo léo để cho tập đoàn VGCS càng yên tâm hơn trong việc  tước bỏ nhân quyền của  Người Dân Việt Nam  KHÔNG CỘNG SẢN.  Chúng sẵn sàng chỉ cần  24 tiếng đồng  hồ là sản xuất  ra hàng ngàn mặt hàng nhái “dân chủ, đối lập, tù nhân lương tâm…” ở mọi lứa tuổi, thành phần xã hội, giới tính, sắc tộc, tôn giáo…giống hệt như những con búp bê biết nói, biết khóc, biết cười vậy!
Một nhóm người gồm thân nhân các nhà đấu tranh dân chủ và các blogger nổi tiếng từ Việt Nam đã đến Hoa Kỳ để vận động dư luận về quyền con người???!!!
Mỗi ngày qua  đi, nếu vấn đề nhân quyền ở Việt Nam không được giải quyết một cách thực lòng và nghiêm chỉnh thì  VGCS  càng có nhiều nô lệ sinh con  đẻ cái.  Đó là những người Việt Nam KHÔNG CỘNG SẢN  bị TƯỚC NHÂN  QUYỀN, tiếp tục trong thân phận nô lệ để bị bóc lột lợi nhuận tối đa cho Mẫu Quốc Tàu bành trướng của chúng, cho tập đoàn VGCS  của chúng và  các thế lực  DUY LỢI  có  TƯ DUY THỰC DÂN, có  quan hệ làm ăn với chúng mà thôi!!!
Kết Luận: 
Nếu chú ý sẽ thấy những nhà “DÂN CHỦ, ĐỐI LẬP, TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM”   được VGCS  cho phép vợ con, cha mẹ TỰ DO RA  HẢI NGOẠI TỐ KHỔ vì  mất  TỰ DO!!!??? Rồi TỰ  DO bị gậy đi  đây đi  đó  quyên USD.  TỰ DO  đem USD về  ăn sài hoang phí  và  còn TỰ DO chụp ảnh cảnh ăn xài  đó  gởi ra nước ngoài.  TỰ DO qua  điện thoại viễn liên hội thoại với Dân Biểu nước ngoài, trả lời phỏng vấn báo chí  và đài phát thanh, truyền hình ngoài Việt Nam, như mẹ con mụ heo nái  Lê Thị Công Nhân  là một thí dụ. 
(dưới đây là hình ảnh những nhà Dân Chủ - Đối Lập - Tù Nhân Lương Tâm) 
 
Heo nái LTCN hay Viên Ngọc Quý Của Nhân Dân Trong Mắt Thằng Đặc Công Đỏ Bùi Tín
Thánh Nữ, Bà Trưng, Bà Triệu Trong Mắt Thằng Trúc Hồ và Bè Lũ SBTN
(HÌNH DƯỚI) Trần Văn Huỳnh (bên trái, thân phụ kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức) và bà Nguyễn Thị Kim Liên (thân mẫu tù nhân lương tâm Đinh Nhật Uy) tại phi trường Los Angeles buổi sáng ngày Thứ Năm, 5 tháng 12, khi vừa đặt chân đến Hoa Kỳ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
(việt gian Tam Bảo Nô Đỏ Nguyễn Đan Quế và Vợ trong"NHÀ TÙ" csVN)
 Thằng Cù Huy Hà Vũ trong "NHÀ TÙ" VGCS
Ngưu Ma Vương Quảng Độ bị "quản chế" tại VP 2 Cuốc Hội VGCS
Phải chăng chuyện kêu là  mất TỰ DO mà còn được  đối sử  như vậy, thì  phải chăng  phải có  dụng ý chứng minh rằng TỰ DO của VGCS hơn gấp triệu lần  TỰ  DO của Phương Tây  qua những hình ảnh và  sự việc  cụ thể  đó  chăng???!!!
Được  TỰ DO xuất ngoại để mách tội VGCS không cho TỰ DO THẾ NÀY,  không cho TỰ DO THẾ NỌ mà giả mù không dám tố cáo cái gốc của vấn đề là  tập đoàn VGCS đơn phương đẻ ra Hiến Phápcủa chúng để  khẳng định và  bảo vệ quyền ĐỘC TÔN LÀM CHỦ đối với Nhân Dân và  Tổ Quốc Việt Nam.  Sao không thử  đặt câu hỏi Quý  Vị Thành Viên của Liên Hiệp Quốc có lưu ý  đến chuyện đó  không mà trong khi quan hệ với cái gọi là  đảng csVN lại cứ  chấp nhận việc  chúng tiếm danh  là  Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam???!!!
                XIN QUÝ  ĐỘC GIẢ  SUY NGHĨ XEM TRÒ  MANG BỊ GẬY  ĐI  XIN  VÀ KHIẾU NẠI MẤY CÁI THỨ  TỰ DO NHƯ VẬY TRONG CẢ CHỤC  NĂM NAY THÌ  CÓ LỢI CHO NGƯỜI DÂN BỊ TRỊ Ở VIỆT NAM HAY CÓ LỢI CHO TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN  VÀ  ĐỒNG LÕA???
Chính Khí Việt
Ngày 19 Tháng 01, 2014
Tài Liệu Tham Khảo:
hình chụp nguyễn hữu cầu năm 2011
(Đây là nguười chống xâm lược VGCS, tay sai cho Nga Xô và Tàu Cộng, cho nên ông không xứng đáng được Nhân Quyền Quốc Tế Quan Tâm???).
alt
Nạn nhân nằm bất tỉnh dưới đất, 2 tay vẫn bị còng
alt
Ông Trịnh Xuân Tùng(SN 1958) bị Tr/Tá CA việt gian CS đánh gãy cổ chết.
NHAN QUYEN 1

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website