CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, February 20, 2015

Chính Khí Việt: ẢNH HƯỞNG CỦA MAO Ở VIỆT NAM

ẢNH HƯỞNG CỦA MAO Ở VIỆT NAM
Chính Khí Việt
Mao Trạch Đông
Ngày 20 tháng 12, 2013, trao đổi với BBC, Dương Danh Dy, nguyên Tổng Lãnh Sự VGCS ở Quảng Châu, Tàu bành trướng, khi nói về ảnh hưởng của Mao, hắn đã nói rằng:
Trích Nguyên Văn: “Mao Trạnh Đông bây giờ ảnh hưởng với Trung Quốc rất ít rồi. Trung Quốc còn cần, giương ra những lúc có lợi, còn đối với Việt Nam, hầu như không có ảnh hưởng gì nữa, trừ một số rất ít kẻ ngu muội ở Việt Nam.” (hết trích)
Dương Danh Dy vốn là một khách hàng quen thuộc của BBC, giống như các loại “cuội” khác ở trong và ngoài Việt Nam.
Hắn thường phát biểu trong vai kịch, một nhân vật VGCS  “tiến bộ” , thường được các loại cuội trong và ngoài nước sử dụng làm “nhân chứng quan trọng” về tình hình bang giao giữa  Việt Nam dưới sự cai trị của tập đoàn VGCS với Tàu Khựa bành trướng.
Vậy xin được phân tích câu phát biểu có  vẻ  mạnh miệng của Dương Danh Dy như thượng dẫn.
1/Khi hắn nói: “Mao Trạnh Đông bây giờ ảnh huởng với Trung Quốc rất ít rồi” (SIC), thì đừng hiểu rằng hắn coi thường Mao. Vì  điều đó là một sự thật của bất kể  ai tham gia  vào hoạt động chính trị của bất kể nước nào trên thế giới.
Thí Dụ: Trong Thế Chiến Lần Thứ II, Tổng Thống Roosevelt  của Mỹ, Stalin của Nga Xô, Churchchill của Anh, Tưởng Giới Thạch của Tàu có  ảnh hưởng lớn lao cho đất nước của họ và thế giới không? Còn bây giờ cái ảnh hưởng đó như thế nào, có  ít không?
Ảnh hưởng của họ hiện nay rất ít.  Đúng vậy!  Vì  họ đã chết không còn điều hành đất nước nữa.  Nhưng HẬU QUẢ những quyết định của họ khi còn sống vẫn còn rất lớn lao.
Thí Dụ: Nếu Roosevelt cho mở mặt trận ở  Balkan thay vì  ở  Normande thì sẽ khác nhau như thế nào?
Vì thế Mao chết thì  ảnh hưởng của hắn với Tàu hiện tại rất ít, vì nó  chịu ảnh hưởng  của các thế hệ tiếp nối Mao.  Và  điều quan trọng nhất là HẬU QUẢ CỦA  MAO ĐỂ LẠI đã  dẫn giắt các thế  hệ tiếp theo Mao đang đi tiếp con đường của Mao vạch ra hay là  xóa bỏ  nó???
2/Sự việc Dương Danh Dy  đưa  ra câu “PHỦ NHẬN ẢNH HƯỞNG CỦA MAO”, là  cố  để  đưa  ra cái vế thứ hai, đó là: “còn đối với Việt Nam, hầu như không có  ảnh hưởng gì nữa, trừ một số ít kẻ ngu muội ở Việt Nam” (SIC)
Vậy xin hỏi:
a)      Ai là kẻ  giúp cho thằng đại việt gian Hồ Chí Minh cướp quyền lãnh đạo TUYỆT ĐỐI lực  lượng vũ trang của Việt Nam, khởi thuỷ  là QUÂN ĐỘI QUỐC GIA với tôn chỉ TRUNG VỚI NƯỚC  để  rồi khithằng “cụ Hồ”  đưa  sang Tàu tẩy não và  khi trở về Việt Nam thì trở thành QUÂN ĐỘI NHÂN  DÂN, hay BỘ ĐỘI CỤ  HỒ với tôn chỉ TRUNG VỚI ĐẢNG VGCS  mà thôi!!!
b)      Sau khi VGCS  nắm hoàn toàn lực lượng vũ trang và  VIỆT GIAN HÓA  chúng trong trang phục  của lính Tàu, tổ chức theo kiểu Tàu, cài cấy lũ đảng viên VGCS và  đoàn viên Thanh Niên VGCS vào toàn bộ hệ thống tổ chức của cái gọi là  lực lượng vũ trang đó  với cơ quan đầu não là Tổng Cục Chính Trị và  hệ thống Chính Ủy.  Từ  cấp đại đội trở lên thì  ở  đại đội bộ (tức văn phòng chỉ huy của  đại đội) bao giờ  cũng có  ảnh Marx, Le Nin, Stalin, Mao, Chu Đức, Bành Đức Hoài và  đại việt gian cộng sản Hồ Chí Minh cùng với khẩu hiệu “Trung Với Đảng, Hiếu Với Dân, Nhiệm Vụ Nào cũng hoàn thành, khó khan nào cũng vượt qua, kẻ thù  nào cũng đánh thắng”.
Dựa vào cái lực lượng đó, tập đoàn VGCS  Hồ Chí Minh mới tiến hành cái gọi là “ĐẤU TỐ  CHÍNH TRỊ” để khủng bố, thủ  tiêu các nhân sĩ, trí thức KHÔNG CỘNG SẢN trong toàn bộ hệ thống tổ chức của bộ máy nhà  nước từ Trung Ương tới Địa Phương, nhằm đưa một cách chính thức hệ thống VGCS  vào lãnh đạo chỉ huy trực tiếp theo công thức “Đảng Lãnh Đạo, Chính Quyền Quản Lý”.  Đó là một hình thức đảo chánh chính phủ Liên Hiệp Kháng Pháp, biến cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp thành cuộc  chiến bành trướng chủ nghĩa  thực dân đỏ cho Nga Xô và  TÀU MAO trên ba nước của Bán Đảo Đông Dương!!!
Và  cũng từ  đó  bắt đầu có khái niệm “QUẦN CHÚNG  NHÂN  DÂN CỦA  ĐẢNG CỦA BÁC” (sau này bớt  hai tiếng “Nhân Dân” cho… gọn và  rõ ràng hơn thân phận nô lệ của Người Dân Việt Nam).
c)       Và  cũng dựa vào cái lực lượng vũ trang đó với sự trực tiếp chỉ đạo của các  viên tướng do Mao cử sang làm Cố Vấn Quân Sự, Cố Vấn Chính Trị và Tổ Chức, Cố Vấn Tuyên Truyền và Giáo Dục, cũng như Cố Vấn Về Cải Cách Ruộng Đất.   Nhờ  đó  tập đoànVGCS  Hồ Chí Minh đã tiến hành cải cách ruộng đất mà mục tiêu thực  sự là:
-          Tiêu diệt tận gốc những gì là PHI VÔ SẢN.
-          Bần cùng hóa toàn dân hay còn gọi là VÔ SẢN HÓA  toàn dân.
-          Việt Gian Hóa toàn đảng Cộng Sản, nghĩa  là loại bỏ hếtnhững người vì lý tưởng yêu nước chống thực dân Pháp, để  kết nạp toàn bộ các loại vô sản lưu manh nông thôn, cũng như lưu giữ lại những loại cơ hội,  đầu hàng, chấp nhận thân phận khuyển mã cho VGCS.
-          Tiến tới việt gian hóa toàn dân (một hình thức thoái hóa hơn thân phận nô lệ đỏ)
d)      Cũng nhờ lực lượng vũ trang đó mà tập đoàn VGCS  Hồ Chí Minh làm tiếp các cái gọi là: Chấn Chỉnh Tổ Chức, Cách Mạng Văn Hóa Tư Tưởng, Cải Tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, đưa tất cả  các loại hình sản xuất và lưu thông phân phối vào hợp tác xã.  Nghĩa là từ  đó tập đoàn VGCS  Hồ Chí Minh nắm hết đất đai, sông biển tài nguyên của Việt Nam, đẩy người dân Việt Nam trở thành Nô Lệ Đỏ và  cũng bị sử  dụng như Nô Lệ của các giai  đoạn lịch sử.  Thí  dụ: Hôm nay là  bút nô, mai có thể thành binh nô; hôm nay là binh nô, mai có thể là  nông nô (vụ gia  đình Đoàn Văn Vươn là một thí dụ).
Tóm lại mọi hoạt động của xã hội Việt Nam,  lúc đó là Bắc Việt Nam, sau 30/4/75 là  toàn thể Việt Nam, đều vì  quyền lợi của Nga Xô và Tàu bành trướng, được  đúc kết qua câu nói của Lê Duẩn: “Ta Đánh Là Đánh Cho Liên Xô và Đánh cho Trung Quốc”!!!
3/ Ảnh hưởng của  Mao ở Việt Nam ngày càng phát triển mạnh và nguy hiểm hơn cùng với thời gian.  Thí dụ:
-          Thời Mao thì đã mất Hoàng Sa; thềm lục  địa; cột mốc bị dời sâu vào nội địa Việt Nam!
-          Thời Đặng Tiểu Bình thì tiếp tục  mất thêm các điểm cao chiến lược khắp biên giới Việt-Trung,  cũng như một số làng xã Việt Nam ở biên giới Việt-Trung!
-          Thời Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và nay là Tập Cẩn Bình có lúc nào ảnh hưởng của Mao không phát triển sâu và  rộng vào hải đảo, lãnh hải, đất liền, mọi mặt của xã hội Việt Nam và nhất là  về mặt nhân sự trong các  tổ chức của VGCS từ trung ương tới địa  phương làng xã!  Đến mức  Cờ Tàu bành trướng một sao lớn và  4 sao nhỏ thời Mao, thì  thời của Tập Cẩn Bình VGCS  đã cho thêm một ngôi sao nhỏ?!  Thời Hồ Cẩm Đào thì văn công ở Lao Cai được lệnh đóng vai Thi Sách và Hai Bà Trưng sang tận đất Tàu bành trướng quỳ lạy tượng thằng Mã Viện!!!
                                 
                                                         (Thuộc loại Ngu Muội như thế này mà thằng Dương Danh Dy lại chịu khó ra công KHUYỂN MÃ, nâng bi, điếu đóm cho chúng, kể cũng LẠ THẬT???)
Ngay về  cách ăn mặc, không kể những thằng việt gian cộng sản đã chết, những thằng còn  sống thuộc loại chóp bu như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu… vẫn mặc  cái áo Đại Cán bốn túi của Mao đấy thôi!  Và ngay tận những ngày cuối cùng của tháng 12, 2013 này mà một “đồng chí bí thư VGCS ở một thôn ở  vùng Sa-Pa” vẫncòn mặc  cái áo bốn túi của Mao Trạnh Đông đấy!!!
4-3650-1387574194.jpg
Đây là ảnh hưởng của Mao hay của thằng Dương Danh Dy
Vậy Chính Khí Việt xin có thơ theo trường phái ghế  đá  rằng:
“Trả lời phỏng vấn được dăm câu
Chỉ có lợi cho lũ Ba Tàu
Ảnh hưởng của Mao không còn nữa?
Nam Quan, Hoàng Sa…nay thuộc đâu?
Mười sáu chữ vàng và Bốn tốt
Là ảnh hưởng Mao đó  chứ  đâu!!!”
MONG RẰNG NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC, XIN HÃY LƯU Ý  ĐẾN LỐI PHÁT BIỂU MẠNH BẠO CỦA CÁC LOẠI “CUỘI DÂN CHỦ VÀ  CUỘI ĐỐI LẬP”.  Vì  chúng được cho phép mở miệng để làm điếc tai, đau đầu,  làm nhiễu thông tin gây mơ hồ  cho mọi người!!!
Chính Khí Việt
Ngày 23 Tháng 12, 2013
Tài Liệu Tham Khảo:

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website